Proszę was bardzo pomóżcie jutro poprawiam z tego sprawdzian i grozi mi nie zdanie prosze prosze prosze1. Jaki ustrój panował w starożytnym Egipcie i na czym on polegał?
ustrój:.....................................................................................
polegał na:.......................................................................

2. Wyjaśnij pojęcia:
polis-..................................................................................
demokracja-...............................................................................
Zgromadzenie Ludowe-............................................................
demokracja pośrednia-.............................................................
demokracja bezpośrednia-...............................................................

3.Uzupełnij tabelę (podaj różnice)
monarchia
feudalna stanowa4. Dokończ zdania:
Królem Francji w latach 1661-1715 był.............................................
nazywano go................................................
Monarchia absolutna polegała na................................................
Trójpodział władzy wymyślił............................................,polegał na................................................

5. Wpisz numer pojęcia przy jego wyjaśnieniu

1. monarchia stanowa ...panował ten ustrój po I wojnie światowej
2. demokracja szlachecka ...szlachta ma wpływ na króla i rządy w państwie
3. republika demokratyczna ...rządy sprawowała partia PZPR
4. ustrój socjalistyczny ...ustrój ten panował w Polsce w XVI-XVIII wieku.

6. Wymień prawa i obowiązki obywatela zawarte w konstytucji Reczypospolitej Polskiej.

prawa-obowiązki-

7.Co wiesz o UE?
rok powstania-
państwa wchodzące w jej skład-


waluta obowiązująca-
stolica-
organy, urzędy działające pod jej sztandarami-


inne wiadomości-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T16:42:56+01:00
1. Jaki ustrój panował w starożytnym Egipcie i na czym on polegał?
ustrój: monarchia despotyczna
polegał na: cała władza nad państwem skupiona jest w ręku jednej osoby i pochodzi od bogów. Władca sprawuje legalnie zdobytą władzę, nie podlegając żadnym prawom, gdyż sam jest uznawany za boskiego syna.

2. Wyjaśnij pojęcia:

polis- to tak zwane miasto-państwo. Polis była wspólnotą wolnych obywateli, w której decyzje o ich życiu były podejmowane przez zgromadzenie ludowe. Poza wspólnotą znajdowali się niewolnicy, a mieszkający w niej na stałe cudzoziemcy nie mieli prawa głosu, podobnie jak kobiety.

demokracja-tzw. rządy ludu. Ludzie mogą sami wybierać, kto będzie nimi rządził.

Zgromadzenie Ludowe - jeden z podstawowych organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników i ustawodawstwo.

demokracja pośrednia - to rodzaj demokracji, gdzie decyzje podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach.

demokracja bezpośrednia - system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe, w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania.


3.Uzupełnij tabelę (podaj różnice)
monarchia
feudalna stanowa

Znajdziesz w google

4. Dokończ zdania:
Królem Francji w latach 1661-1715 był Ludwik XIV
nazywano go Królem Słońce
Monarchia absolutna polegała na
Trójpodział władzy wymyślił Monteskiusz polegał na: władza dzieliła się na władzę ustawodawczą (stanowioną obecnie najczęściej przez parlament), władzę wykonawczą i władzę sądowniczą.


5. Wpisz numer pojęcia przy jego wyjaśnieniu

1. monarchia stanowa (3) panował ten ustrój po I wojnie światowej
2. demokracja szlachecka (2) szlachta ma wpływ na króla i rządy w państwie
3. republika demokratyczna (4) rządy sprawowała partia PZPR
4. ustrój socjalistyczny (1) ustrój ten panował w Polsce w XVI-XVIII wieku.

6. Wymień prawa i obowiązki obywatela zawarte w konstytucji Reczypospolitej Polskiej.

prawa- prawo każdego człowieka do ochrony życia; prawo do nietykalności osobistej i gwarancja bezpieczeństwa osobistego; prawo do obrony i obrońcy z wyboru lub z urzędu; prawo do rzetelnego sądu; prawo do ochrony prywatności; prawo do uczestnictwa w życiu publicznym (prawo wyborcze, równe prawo do dostępu do służby publicznej); prawo do ochrony własności i prawo dziedziczenia; prawo do ochrony warunków pracy; prawo do nauki: bezpłatne nauczanie w szkołach publicznych; prawo do opieki zdrowotnej.

obowiązki- wierność Rzeczpospolitej i troska o dobro wspólne; przestrzeganie prawa Rzeczpospolitej; ponoszenie ciężarów świadczeń publicznych, w tym podatków; obrona ojczyzny; dbałość o stan środowiska i ponoszenie odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.
7.Co wiesz o UE?
rok powstania- 1957
państwa wchodzące w jej skład- obecnie:
Niemcy, Portugalia, Słowenia, Francja, Czechy, Szwecja, Hiszpania, Belgia, Węgry, Polska, Dania, Cypr, Irlandia, Litwa, Grecja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Słowacja, Malta, Wielka Brytania, Bułgaria, Austria, Rumunia, Finlandia,

waluta obowiązująca- euro
stolica- Bruksela
organy, urzędy działające pod jej sztandarami - Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska oraz:
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów,
Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Europejskie Biuro Selekcji Kadr i Europejska Szkoła Administracyjna.

inne wiadomości-
2 5 2