Odpowiedzi

2010-01-12T16:25:43+01:00
POZYTYWNY
1. Zapewnienie harmonii ekosystemów przyrodniczych i odrębności kulturowej lokalnych społeczności, ochrona tradycji i zwyczajów, kreowanie wrażliwości na sprawy przyrody,
2. Źródło środków finansowych przeznaczonych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego( pobieranie opłat za wstępy do parków, sprzedaż pamiątek, przewodników, fundusze przekazywane przez biura podróży).
3. Źródło korzyści ekonomiczno- społecznych ludności miejscowej,
4. Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród turystów, zwiększanie poparcia społecznego dla terenów chronionych. angażowanie turystów w działanie na rzecz ochrony środowiska, wspieranie programów ochronnych, wydawanie broszur informacyjno-edukacyjnych,
5. Ustalenie granic zagospodarowania obszarów dzikich, wyznaczanie szlaków do poruszania się, wprowadzanie technologii proekologicznych, określanie dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń wody, powietrza,
6. Tworzenie rezerwatów, parków narodowych.

NEGATYWNY
1. Niszczenie roślinności- deptanie, łamanie gałęzi drzew, zbieranie roślin i grzybów, fragmentacja lasu wywołana uprawianiem narciarstwa, wycinanie lasów,
2. Szkody w świecie zwierząt( wyparcie gatunków rodzimych)- płoszenie zwierząt, ginięcie zwierząt w wypadkach samochodowych, szlaki turystyczne kolidujące z szlakami wędrówki zwierząt, zanik niektórych gatunków, hałas .
3. Ubożenie krajobrazu- zaśmiecanie regionów turystycznych, powstawanie miast turystycznych, zagęszczanie obiektów turystycznych, co zaburza rodzimy charakter krajobrazu,
4. Zanieczyszczenie powietrza- emisja szkodliwych związków( dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla) wywołana przez motoryzację i nowoczesne technologie grzewcze
5. Zanieczyszczenie wód( jeziora, rzeki, morza, plaże)- ścieki wydzielane przez obiekty hotelarskie i gastronomiczne, śmieci wytworzone przez organizatorów turystyki i turystów, wycieki benzyny i ropy z łodzi motorowych,
6. Degradacja gleb( erozja, osuwanie się zboczy)- wydeptanie gleby spowodowane turystyką pieszą, narciarstwo zjazdowe,
4 4 4