Odpowiedzi

2009-09-25T23:02:28+02:00
Dane:
v₁ = 4m/s
v₂ = 3m/s

Szukane:
v

Rozwiązanie
v² = v₁² + v₂²
v² = 16 + 9
v = √25
v = 5 m/s