Odległość między dwiema miejscowościami wynosi 100 km, a odpowiadający jej odcinek na mapie sporządzonej w pewnej skali wynosi 4 cm.
- W jakiej skali sporządzona jest ta mapa?
-Ile wynoszą odległości miedzy pewnymi miejscowościami w terenie, jeśli odległości miedzy tymi miejscowościami na tej mapie wynoszą odpowiednio: 1cm, 2 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm?
-Oznaczcie przez:
k - skalę, w jakiej wykonano mapę,
y - odległość w terenie,
x - długość odcinka na mapie odpowiadającego odległości y w terenie.
-Zapiszcie zależność pomiędzy wielkościami x i y.
-Jak nazywają się takie wielkości? A jak nazywa się taka zależność?

2

Odpowiedzi

2009-09-26T11:14:03+02:00
4 cm -> 100km
1 cm -> 25 km

k = 1: 2 500 000

y -> 25 km, 50 km, 200 km, 250 km, 300 km
x -> 1cm, 2 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm

x/y = 1/2 500 000
y = 2 500 000x

Taka zależność nazywa się stosunek odległosci w terenie do długosci odcinka na mapie
12 4 12
2009-09-26T12:53:50+02:00
4cm to 100km
40mm to 100 000 000mm
1mm to 2 500 000
skala 1:2500 000
1cm to 25km
, 2 cm to 50km,
8 cm to 200km,
10 cm to 250km
, 12 cm to 300km
4 4 4