Pomóżcie!A.Uzupełnij reakcje połówkowe i rozpoznaj utlenienie i redukcję:
Fe-.......->Fe3+
Sn2 +.....->Sn
Ag-.......Ag+
Cu.......Cu2+
Cl2.......2Cl
B.Podaj stopnie utlenienia pierwiastków:KL,Br2,PbSO4,AgNO3,Na2C2O4,Mg,FeSO4,H2. C.Dobierz współcz.reakcji metodą bilansu elektronowego:Mno2+H2->Mn2O3+H2O N2+H2->NH3
D.Wskaż utleniacz w reakcji:Mg+2HCl->MgCl2+H2
E.Które z reakcji nie należy do procesów utlenienia-redukcji podaj wyjaśnienie:H2+S->H2S NaOH+HCl->NaCl+H2O
S+O2->SO2 CaCO3->CaO+CO2
F.Do roztworu 10% o masie roztworu równej 150g dosypano 25g soli.Oblicz nowe stężenie?
G.Siarka jest utleniaczem w reakcji;
H2+S->H2S
H2SO3+H2O2->H2SO4+H2O
S+O2->SO2
Na2S+Pb(NO3)2->PbS+2 NaNO3
E.W równaniu Reakcji MnO2+H2O2+H2SO4->MnSO4+O2+2H role utleniacza i reduktora pełnią
utleniacz reduktor
H2O2 MnO2
MnO2 H2SO4
MnO2 H2O2
H2O2 H2SO4
F.Która z reakcji nie należy do procesów utlenienia redukcji:
CaCO3+2HCl->CaCl2+CO2+H2O
H2SO3+Cl2+H2O->H2SO4+2HCl
2Al+6HCl->2AlCl3+3H2
CaH2+2H2O->Ca(OH)2+2H

1

Odpowiedzi

2012-12-28T18:19:11+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

A.
Fe - 3e ---> Fe(3+) ... utlenianie
Sn(2+) + 2e ---> Sn ... redukcja
Ag - 1e ---> Ag(+) ... utlenianie
Cu - 2e ---> Cu(2+) ... utlenianie
Cl2 + 2e ---> 2Cl(-) ... redukcja
B.
KCl ... K(I), Cl(-I)
Br2 ... Br(0)
PbSO4 ... Pb(II), S(VI), O(-II)
AgNO3 ... Ag(I), N(V), O(-II)
Na2C2O4 ... Na(I), C(III), O(-II)
Mg ... Mg(0)
FeSO4 ... Fe(II), S(VI), O(-II)
H2 ... H(0)
C.
2MnO2 + H2 ---> Mn2O3 + H2O
2Mn(IV) + 2e ---> 2Mn(III)
H2(0) - 2e ---> 2H(I)

N2 + 2H2 ---> 2NH3
N2(0) + 6e ---> 2N(-III)
3H2(0) - 6e ---> 6H(I)
D.
HCl
E.
NaOH + HCl ---> NaCl + H2O
CaCO3 ---> CaO + CO2
Ponieważ poszczególne pierwiastki nie zmieniają swojego stopnia utlenienia
F.
Cp=10%
mr=150g
ms=Cp*mr/100%
ms=10*150/100
ms=15g
Po dodaniu soli
ms=40g
mr=175g
Cp=ms*100%/mr
Cp=40*100/175
Cp = 22,86%
G.
H2 + S ---> H2S
E.
H2O2 MnO2
F.
CaCO3 + 2HCl ---> CaCl2 + CO2 + H2O