to jest na jutro!!!!


czesc!!!mam do poprowadzenia na wosie dyskusje na temat samorzadu uczniawskiego musze odpowiedziec na pytania:
-co to jest samorzad szkolny??
-jakie prawa i obowiazki ma samorzad szkolny??
-czym powinien zajmowac sie zajmowac samorzad szkolny??
-do czego przygotowuja nas wyboryu do samorzadu??
-czego uczy sprawowanie wladzy w samorzadize szkolnym??
-kto wchodzi w sklad samorzadu uczniowskiego??
-jakie sa cele ogolne??
-ile trwa kadencja samozradu uczniawskiego??
-po co jest samorzad??
i najlepiej ulurz dyskusje pls to jets na jutro??

3

Odpowiedzi

2010-01-13T13:33:57+01:00
Samorząd szkolny:
1.Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły, a uczniowie danej klasy tworzą samorządy klasowe.
2.Samorząd Szkolny swą działalnością obejmuje klasy 1 6.
3.Samorząd pracuje w komisjach (sekcjach), przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowuje się na ogólnym zebraniu, gdzie wybiera się członków sekcji.
4.Ogół członków samorządu wyłania kandydatów do władz samorządu:
a) każdy zespół klasowy typuje trzech kandydatów do władz samorządu,
b) kandydat do władz samorządu musi spełniać następujące warunki:
- wysokie wyniki w nauce,
- najwyższe oceny z zachowania,
- zdolności organizacyjne, przywódcze (w pozytywnym znaczeniu),
- uzdolnienia literackie, plastyczne, deklamatorskie,
- inicjatywa, pomysłowość, opiekuńczość.
5. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza (ogłaszanie listy kandydatów wraz z opiniami) lub odbywają się podczas lekcji wychowawczych w maju
6. Kadencja Samorządu trwa jeden rok szkolny. Przewodniczący samorządu i sekcji może swą funkcję pełnić przez dwie kadencje.
7. Walne zebrania samorządu szkolnego odbywają się trzy razy w roku:
a) wrześniu
b) styczniu/lutym
c) maju,
8. Zebrania samorządu lub poszczególnych sekcji mogą odbywać się częściej w miarę potrzeb.
9. Rada samorządu szkolnego, w skład, której wchodzą: przewodniczący, zastępca, liderzy sekcji mogą być poproszeni o udział w Radzie Pedagogicznej dotyczącej spraw uczniów np. przydzielenie nagród, pochwał, wyróżnień, kar i nagan, itp.

Prawa I obowiązki samorządu szkolnego:

1. Samorząd Szkoły jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów w szkole.

2. Kompetencje samorządu szkolnego nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

3. Przedstawicielami samorządu szkolnego są:

- przewodniczący

- zastępca

- sekretarz

- skarbnik

4. Spośród pozostałych kandydatów, którzy w toku wyborów do samorządu szkolnego uzyskali największą ilość głosów, aktyw samorządu może powołać do pracy w 3 sekcjach, 6 członków:

- sekcja ds. kultury i rekreacji - 2 członków

- sekcja ds. wychowawczych - 2 członków

- sekcja ds. socjalno – bytowych - 2 członków

5. Pracę sekcji koordynuje przewodniczący samorządu szkolnego.

6. Przewodniczący i jego zastępca reprezentuje uczniów szkoły w kontaktach z innymi szkołami, organizacjami młodzieżowymi i instytucjami.

Kontakty powyższe odbywają się za akceptacją rady pedagogicznej i zgodą dyrektora szkoły.

7. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczące

realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

■ prawo do jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i

zachowaniu

■ prawo do egzekwowania ilości sprawdzianów, zadań klasowych w ciągu dnia

i całego tygodnia

■ prawo poręczenia za ucznia, któremu grozi kara skreślenia z listy za rażące

wykroczenie dyscyplinarne

8. Samorząd szkolny ma prawo wnioskować o przyznanie uczniowi przez Radę Pedagogiczną nagrody za działalność pożyteczną społecznie, za niesienie pomocy słabszym.

9. Przedstawiciel samorządu ma prawo zasiadania w szkolnej komisji stypendialnej i współdecydować o przyznanie zapomogi, stypendium.

10. Przewodniczący wraz z członkami sekcji ds. wychowawczych mają prawo uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw dyscyplinarnych, spraw spornych na linii uczeń - nauczyciel, nauczyciel - uczeń.

11. Samorząd szkolny ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie szkoły, za wiedzą dyrektora szkoły.

12. Samorząd szkoły ma prawo inicjować, organizować zajęcia oświatowe, kulturalne, rozrywkowe na terenie szkoły, ale pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z dyrekcją szkoły.

13.Samorząd szkolny ma prawo do publikowania własnej gazetki szkolnej

redagowanej pod kierunkiem opiekuna samorządu szkolnego.

14. Samorząd szkolny opracowuje własny plan pracy na bazie wniosków złożonych przez samorządy klas oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły.

15. Posiedzenia samorządu szkolnego odbywają się w zależności od zadań, które

należy realizować wg planu pracy, ale nie rzadziej niż 3 razy w semestrze.

16. Na posiedzenia samorządu uczniowskiego zapraszani są przewodniczący

samorządu klasy i ich zastępcy, przedstawiciele dyrekcji lub Rady Pedagogicznej jeżeli są sprawy ważne i pilne.

17. Przewodniczący samorządu szkolnego 1 raz w semestrze składa na ogólnym

zebraniu samorządów sprawozdanie z realizacji planu pracy samorządu

szkolnego.


To powinno pomóc
3 5 3
2010-01-13T13:36:47+01:00
- Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, jednak dla usprawnienia działań uczniowie wybierają swoich przedstawicieli potocznie określonych samorządem uczniowskim

-
a.Prawo do zapoznawania się z programem nauczania
b.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępóww nauce i zahcowaniu
c.Prawo do organizacji życia szkolnego
d.Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej
e.Prawo organizowania działalności kulturalnej, ośwatowej, sportowej oraz rozrywkowej
prawo wybory nauczyciela odgrywającego rolę opiekuna samorząu

-Powiniem organizować zbórki darów dla dzieci z domów dziecka. Powinien urządzać dyskoteki, wygłaszać mowy na tematy ważne przez radiowęzeł.Tylko tyle. Omawialiśmy tą lekcje w zeszycie więc raczej jest dobrze bo pisałam z zeszytu. ;]
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T13:41:36+01:00
Samorząd szkolny to grupa dzieci-przedstawicieli różnych sekcji.
są sekcje:
- przyrodnicza
- muzyczna
- plastyczna
- kultularna
i są członkowie .
SAMORZĄD SZKOLNY MA OBOWIĄZKI
pilnowac porzątku i czystości.
SAMORZAT SZKOLNY POWINIEN
dbac o czystośc i spokoj w szkole.
w samorządzie szkolny sprawowanie przacy uczy ODPOWIEDZIALNOŚCI.
W SKAŁAD SAMORZĄDUUCZNOWSKIEGO WCHODZI: pszedstawiciele sekcji plastycznej,muzycznej , kultularnej ,pszyrodniczej i członkowie
CELE OGÓLNE TO TO ZE MUSZĄ PILNOWAC PORZĄTKU.
KADENCJA SAMORZĄDU UCZNOWSIEGO TRAWA 1 LUB 3 LATA.
sAMORZĄD JEST DO WYRĘCZANIA NAUCZYCIELI W NIEKTÓRYCH SPRAWACH.


SORY NI NAPISZE CI TEJ DYSKUSJI ALE TO CO NAPISAŁAM TO PRAWDA BO JA JESTE CZŁOONKIEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO .

4 3 4