;) Oto zadania:


DOPUSZCZAJĄCA

1. Wśród wyrażeń algebraicznych, wybierz jednomiany:

a2 , -bx , c+d , mnt4 , 3m2-5d , 7 .2. Uporządkuj jednomiany :

3xa2b , 4xyxy2 , mn5nm , -3,7b3ab2a2 .3. Oblicz wartość liczbową wyrażeń algebraicznych:

a) 2a2 – b dla a = -4, b = ,

b) p + q dla p = -25, q = -,

c) ( 2m – 3n )2 dla m = -1, n = -5 .4. Zapisz następujące wyrażenia algebraiczne :a) kwadrat liczby a, b) sześcian liczby b, c) suma podwojonej liczby a i liczby c

d) różnica liczby a i sześcianu liczby b, e) iloczyn liczby m przez liczbę n ,

f) iloraz liczby d przez 5 .5. Nazwij następujące wyrażenia algebraiczne :

a) a2 + b , b) a – 3b2 , c) 3cd , d) ( a- b )2 , e) ( a + b )2 , f) a2 – b2 .6. Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne :

a) ( 5a – 7 ) + ( 3a – 9 ) =

b) ( 6x – 4y ) – ( -2x + 6 ) =

c) 2( 8x + 9 ) =

d) ( -3a – 12b – 7 ) + ( 5a + 6b – 4 ) =DOSTATECZNY

1. Napisz wyrażenia algebraiczne :

a) ( 2a – 3b )2 b) 3a2 + c3 c) 2( a + b )( c – d )2. Oblicz wartość liczbową wyrażeń algebraicznych :

a) ( a + 3b )( -2) dla a = -6, b =

b) m2 + 2mn – 4n dla m = -2, n = -

c) ab – a2 + 3b dla a = 0,2, b = -43. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias :

a) 9x2 + 6x = b) –4ab – 2a2b + 2ab = c) mn – n – 3m3 =4.Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci

7( 3a – 2b ) + 4( a +3b ) – ( 6 – a )
DOBRY

1. Rozłóż na czynniki wyłączając wspólny czynnik przed nawias :

a) 2x( 2a – b ) + y( b – 2a ) =

b) 3a( 2x – 1 ) + b( 2x – 1 ) =

c)

2. Dla jakich wartości a wartość wyrażenia nie istnieje ?a) 2x

x2


b) 3a - 1

a – 3


c) a +5a2

a( a- 1)


d) 5a2 + 4

( a + 4 )2

5.Zapisz wyrażenia algebraiczne przedstawiające :a) liczbę parzystą

b) liczbę nieparzystą

c) liczbę dwucyfrową, której cyfrą dziesiątek jest a, cyfrą jedności b.6.Ile należy zapłacić za m zeszytów po a złotych i n książek po b złotych każda ? Napisz odpowiednie wyrażenie algebraiczne.7. Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne :

3( 4y – z ) – 4,5( 3x – z ) +2,5( 5y – 2x ) =BARDZO DOBRY

1.Rozłóż na czynniki wyłączając wspólny czynnik przed nawias :

a) 2( x – y )2 – (x – y )( x + y ) = b) ( a + b )3 + b( a+ b ) = c) m + n – ( m – n )2 =2. Rozłóż na czynniki, grupując odpowiednie wyrazy :

a) a2 + ab + ax + bx b) 7x2 – 7ax – 3x + 3a c) ax2 + bx2 + ax – cx2 + bx – cx .


CELUJĄCY

1.Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci

a) ( 2x + 3 )( x – 4)

b) 4( y – 2 )2 + 2( 6 – y )2 =

d) ( a – 2ba)( 2b + a ) – ( a + 3b )2 =2.Udowodnij, że liczba postaci n2 – n dla nÎN, jest liczbą parzystą.

3. Udowodnij, że iloczyn dwóch kolejnych liczb parzystych jest podzielny przez 8.

Jest tego trochę dużo...prosiłabym aby wszystko było zrobione z góry dzx ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T16:07:46+01:00
1. a²; -bx; mnt⁴; 7
2. 3a²bx; 4x²y³; m²n⁶; -3,7a³b⁵
3. w pierwszych ai b nie podałeś danych
c( 2m – 3n )2 dla m = -1, n = -5 .
(-2+15)²=13²=169

4. a) a²
b)b³
c)02a+c
d) a-b³
e)mn
f)d/5

5.
a) suma kwadratu liczby a i liczby b
b)różnica liczby a i potrojonego kwadratu liczby b
c)potrojony iloczyn liczb ci d
d) iloczyn różnicy liczb ai b i liczby 2
e) iloczyn sumy liczb ai b i liczby 2
f) różnica kwadratów liczb ai b

6. a)5a-7+3a-9=8a-16
b) 6x-4y+2x-6=8x-4y-6
c)16x+18
d) -3a-12b-7+5a+6b-4=2a-6b-11


1.a) iloczyn różnicy iloczynów 2a i 3b i liczby 2
b) suma potrojonego kwadratu liczby a i sześcianu liczby c
c) iloczyn podwojonej sumy liczb ai b i różnicy liczb ci d
2. c) 0,2*(-4)-(0,2)²+3*(-4)=-0,8-0,04-12=-12,84
3.9x²+6x=x(3x+2)
-4ab-2a²b+2ab=-2ab(2+a-1)
4. 21a-14b+4a+12b-6+6a=31a-6-2b

1.
a)(2a-b)(2x-y)
b) (2x-1)(3a+b)
2.
b) dla a=3
c) dla a=0 lub a=1
d)a=-4
5.
2x-liczba parzysta
2x+1 liczba nieparzysta
10a+b liczba dwucyfrowa
6. ma+bn

7.
12y-3z-13,5x+4,5z+12,5y-5x=24,5x+1,5z-18,5x

1.
a) (x-y)(2(x-y)-(x+y))
b) (a+b)((a+b)²+b)
2.
a(a+b)+x(a+b)=(a+b)(a+x)
7x(x-a)-3(x-a)=(x-a)(7x-3)
x²(a+b-c)+x(a+b-c)=(a+b-c)(x²+x)

1.
a) 2x²-8x+3x-12=2x²-5x-12
b) 4(y²-4y+4)+2(36-12y+y²)=6y²-40y+88
d) (2ab+a²-4ab-2a²b)-(a²+6ab+9b²)=-8ab-2a²b-9b²
3.
2x*(2x+2)=4x²+4x=4(x²+x) dzieli się na 4 i dzieli się na 2 czyli dzieli się na 4*2=8
6 4 6