Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T14:24:47+01:00
Konstytucja marcowa uchwalona została przez Sejm Ustawodawczy 17.III.1921r.jej mocą państwo polskie przybrało charakter parlamentarno-gabinetowej republiki demokratycznej.Konstytucja gwarantowała obywatelom prawo do wolności osobistej,przekonań,sumienia,słowa, nauki, stowarzyszania się,ochrony życia i własności oraz cały pakiet praw politycznych.Określała też strukturę administracyjną państwa,a sądownictwo opierała na zasadzie niezawisłości i nieusuwalności sędziów,których powołał prezydent.

Konstytucja kwietniowa.Podpisana została 23.IV.1935r.przez prezydenta Ignacego Mościckiego i kończyła proces przebudowy ustroju państwa polskiego z demokratyczno-parlamentarnego na autorytarny.Nadrzędną rolę przypisywała państwu i dla jego dobra wzmacniała władzę wykonawczą kosztem niektórych praw obywatelskich.Kompetencje prezydenta były bardzo szerokie,powoływał on premiera i rząd,zwoływał posiedzenia parlamentu(który mógł rozwiązać),miał prawo weta wobec ustaw sejmowych,był zwierzchnikiem sił zbrojnych,reprezentował państwo na zewnątrz,zawierał i ratyfikował umowy międzynarodowe,mianował najwyższych urzędników państwowych,miał prawo wydawania dekretów z moca ustaw i zgłaszania kandydata na swojego następcę.Odpowiadał jedynie przed Bogiem i historią.Rząd odpowiedzialny był jedynie przed prezydentem.Utrzymana została niezawisłość sędziów.