Ćwiczenia Planeta Nowa kl. 2 gim

Zad 4 str. 27 Wykonaj polecenia dotyczące urbanizacji w Ameryce, korzystając z informacji zawartych w podręczniku:

Wypisz po pięć zespołów miejskich znajdujących się w Ameryce Północnej i Południowej, o liczbie ludności przekraczającej 5 mln. Przy każdym z nich dopisz nazwę kraju, na którego terenie się znajduję

Ameryka Północna Ameryka Południowa
zespół miejski państwo zespół miejski państwo
1............... 1............ 1.............. 1..........
2............... 2............ 2.............. 2..........
3.............. 3............ 3.............. 3..........
4............. 4........... 4.............. 4............
5............. 5............ 5............. 5............

Zad 1 str. 29 i 30 Zamaluj na zielono (napiszcie "z") zdania opisujące gospodarkę krajów Ameryki o wysokim stopniu rozwoju, a na czerwono (napiszcie "cz") - o niskim stopniu rozwoju gospodarczego.

1) wysoka wartość PKB
2) produkcja rolna przeznaczana
głównie na potrzeby własne
3)ograniczone możliwości rozwoju przemysłu
4) wysoka produkcja i zużycie energii elektrycznej
5) znaczny udział osób starszych w społeczeństwie
6) w strukturze przemysłu wysoki
udział przemysłu high - tech
7) wysoki udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia
8) wysoka produkcja rolna w części przeznaczona
na eksport
9) brak środków na inwestycje
10) niska wartość PKB na jednego mieszkańca
11) dominacja usług w strukturze PKB
12) przestarzałe technologie produkcyjne oraz niedobór wykształconej kadry pracowniczej

Zad 2 str. 29 Korzystając z informacji zawartych w podręczniku, wykonaj następujące polecenia

a) Uzupełnij tabelę , wpisując w odpowiednie kolumny wymienione poniżej nazwy państw:

MEKSYK, HAITI, BOLIWIA, CHILE, KANADA, KOSTARYKA, ARGENTYNA, WENEZUELA, STANY ZJEDNOCZONE, NIKARAGUA, GUJANA, BRAZYLIA

Wysoki stopień rozwoju Średni stopień -II-II-II- Niski -II-II-
gospodarczego
......................... ........................ ..............
........................ ........................ ..............
....................... ....................... .............
........................ ....................... .............
.......................... ...................... .............
.......................... ...................... ..............

c) Napisz, gdzie przebiega granica oddzielająca kraje o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego od pozostałych krajów Ameryki.

Zad 3 str. 31 Na podstawie wiadomości w podręczniku oraz map gospodarczych w atlasie geograficznym wymień po dwa czynniki, które zadecydowały o wyższym niż w innych krajach Ameryki Łacińskiej poziomie rozwoju gospodarczego Wenezueli oraz Argentyny.

WENEZUELA:
*.............................................................
*..............................................................
ARGENTYNA:
*..............................................................
*................................................................

Zadanie 1 str. 32 Rozwiąż logogryf. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła, a następnie wykonaj polecenia.

1. Nizina w południowej części Stanów Zjednoczonych.
(8 kratek)
2. Gigantyczne drzewa rosnące w Kalifornii. (7 kratek)
3. Jeden z najbardziej znanych wodospadów świata, znajdujący się na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady
(7 kratek)
4. Święta, której imieniem nazwano jeden z najaktywniejszych wulkanów w Stanach Zjednoczonych
(6 kratek)
5. Półwysep stanowiący 49 stan USA (6 kratek)
6. Pasmo górskie w zachodniej części Kordylierów (14 kratek)
7. Rzeka rozcinająca Wileki Kanion. (8 kratek)

HASŁO:........... jest to.......................................... ......................................................................

a) Napisz co jest główną przyczyną powstawania tego zjawiska oraz jakie niesie ono zagrożenia.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Korzystając z dostępnych źródeł informacji, podaj nazwę obszaru w Stanach Zjednoczonych o największej częstotliwości występowania tego zjawiska. Określ, gdzie się on znajduje.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zad 2 str. 33 Uzupełnij zdania charakteryzujące ludność Stanów Zjednoczonych.

Pod względem liczby ludności mieszkańców Stany Zjednoczone zajmują ............... miejsce na świecie. Kraj ten zamieszkuje .......... mln. ludzi. Największe zagęszczenie ludności występuje na ............................ kraju, w rejonie .............................. oraz na ....................
W Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad ........ ponadmilionowych aglomeracji. W miastach mieszka .....% mieszkańców kraju. Rdzenna ludność Stanów Zjednoczonych, czyli ..................... i .......................... to zaledwie .......% ogółu ludności kraju. Zdecydowaną większość stanowią potomkowie .................. . Około .....% społeczeństwa to Afroamerykanie.

Zad 4 str. 34 Na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku i atlasie geograficznym wykonaj następujące polecenia.

a) Oceń przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Stanach Zjednoczonych. W tym celu przy każdym z wymienionych elementów środowiska wpisz: "czynnik sprzyjający" lub "czynnik niesprzyjający:, a następnie przedstaw argument potwierdzający Twoją Ocenę.

ukształtowanie terenu -

klimat -gleby -

b) Na podstawie wiadomości zdobytych na lekcji geografii w poprzedniej klasie, wyjaśnij czym różnią się ekstensywny i intensywny w sposób gospodarowania. Następnie napisz, który z nich przeważa w Stanach Zjednoczonych. Uzasadnij swoją odpowiedź.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Wyjaśnij terminy.

specjalizacja produkcji -


rolnictwo wysokotowarowe -

d) Przy każdej z wymienionych poniżej cech rolnictwa Stanów Zjednoczonych podano dwa określenia. Podkreśl właściwe z nich. Następnie postaw w nawiasie znak "+" jeśli uważasz podaną cechę za korzystną lub znak "-" jeśli za niekorzystną.

* Wielkość poszczególnych gospodarstw
rolnych: DUŻA / MAŁA (.....)
* Stopień mechanizacji WYSOKI / NISKI (......)
* Specjalizacja produkcji: WYSOKA / NISKA (....)
* Towarowość rolnictwa: WYSOKA / NISKA (.....)

e) Uzupełnij tabelę dotyczącą przestrzennego zróżnicowania produkcji rolnej w Stanach Zjednoczonych.
.....................................................................
Cecha . Wsch. część kraju . Zach. część kraju .
......................................................................
dominujący . . .
dział rolnictwa . . .
......................................................................
przyczyna . . .
rozwoju domi - . . .
nującego działu . . .
rolnictwa . . .
.......................................................................
najważniejsze . . .
rośliny uprawne . . .
bądź zwierzęta . . .
hodowlane . . .
......................................................................

Zad 5 str. 35 Wykonaj polecenia związane z przemysłem wysokiej technologii w Stanach Zjednoczonych.

a) Spośród wymienionych poniżej gałęzi przemysłu podkreśl te, które zalicza się do przemysłu wysokiej technologii.

ELEKTRONICZNY, HUTNICZY, MASZYNOWY, LOTNICZY, PRECYZYJNY, LEKKI, KOSMICZNY, ELEKTROMASZYNOWY

b) Wyjaśnij pojęcie.
technopolia -

c) Korzystając z mapy gospodarczej Stanów Zjednoczonych zamieszczonej w podręczniku, wypisz nazwy ośrodków przemysłu wysokiej technologii. Następnie podkreśl nazwę ośrodka, który uważa się za pierwszy ośrodek high - tech na świecie.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

2010-01-15T17:32:55+01:00
4/27
1.Nowy Jork-Stany Zjednoczone
2.Chicago-Stany Zjednoczone
3.Meksyk-Meksyk
4.San Francisko-St. Zjednoczone
5.Los Angeles-Meksyk
1. Lima-Peru
2.Rio de Janeiro-Brazylia
3.Sau Paulo-Brazylia
4.Buenos Aires-Argentyna
5.Bogota-Kolumbia
1/29
1) z
2) cz
3) cz
4) z
5) cz
6) z
7) cz
8) z
9) cz
10) cz
11) z
12) cz
2/29
Wysoki -St.Zjednoczone ,Kanada
Średni -Meksyk,Chile,Brazylia,Wenezuela,Argentyna
Niski- Gujano,Boliwia,Nikargua,Kostaryka,Haiti
c)Granica przebiega między St. Zjednoczonymi , a Meksyku
3/31
Wenezuela
-wydobywa się ropę naftową oraz gaz ziemny
-przemysł przetwórczy głównie chemiczny
Argentyna
-elektrowania atomowa,
-duże porty wodne
1/32
1.ZATOKOWA
2.SEKWOJA
3.NIAGARA
4.HELENS
5.ALASKA
6.GÓRYNADBRZEŻNE
7.KOLORADO
H” TORNADO- WIR POWIETRZA MAJACY POSTAĆ LEJA POŁĄCZONEGO SZARYM KOŃCEM.
2/33
3,300,Północnym wschodzie,Wielkich Jezior,Zachodnim wybrzeżu,50,80,Indianie i eskimosi,1,Afroamerykanie,12
655 3 655