Odpowiedzi

2010-01-13T19:00:37+01:00
FILOZOF
Wolter (1694-1778)
POGLĄD
Stworzył koncepcję historii, w której odrzucał ingerencję boskiej opatrzności w dzieje człowieka. Za cel stawiał sobie walkę z fanatyzmem religijnym, nietolerancję i niesprawiedliwość. Autor mi.n. "Traktatu o tolerancji"

Karol Monteskiusz (1689-1755)

Francuski prawnik i socjolog. Analizując angielską monarchię konstytucyjną, sformułował zasadę trójpodziału władzy państwowej. Państwo powinno służyć ochronie praw jednostki i całego społeczeństwa. Autor "O duchu praw".

Adam Smith (1723-1790)

Twórca klasycznego liberalizmu gospodarczego, za przeszkodę hamującą rozwój gospodarki uważał prawa krepujące aktywność gospodarczej jednostki. Państwo powinno w niewielkim zakresie ingerować w aktywność jednostek.

Immanuel Kant (1724-1804)

Zwolennik rygoryzmu moralnego. Wskazywał człowieka jako twórcę norm moralnych. Uważał, że granice możliwego poznania wyznaczają wszechświat, dusza i Bóg, które same nie mogą być przedmiotem badań. Autor "Krytyk praktycznego rozumu".

Jan Jakub Rousseau (1712-1778)

Uznawał za niepotrzebne istnienie monarchii, w dziele "Umowa społeczna" twierdził, że jedyną podstawą sprawowania władzy jest umowa zawarta między rządzącymi a obywatelami.
9 4 9