Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T22:56:07+01:00
Przedmiotem stosunków cywilnoprawnych są różne dobra, pogrupowane w różnych przepisach prawa cywilnego w pewne klasy przedmiotów. Wyróżnia się:Rzeczy – to przedmioty będące : a) materialną częścią przyrody, b)
występujące w stanie naturalnym lub przetworzonym, c) przedstawiające wartość majątkową, d) na tyle wyodrębnione, że w stosunkach gospodarczych mogą być traktowane samodzielnie
ruchomości to rzeczy, które mogą być przenoszone z miejsca na miejsce bez istotnego uszkodzenia
nieruchomości to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) oraz budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków(lokale), jeśli z mocy prawa mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem własności
nieruchomości rolne (grunty rolne) są to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej (także ogrodniczej, sadowniczej i rybnej)
Przedmioty inne niż rzeczy czyli przedmioty materialne nie będące rzeczami, wśród nich ciecze, gazy, kopaliny, zwierzęta w stanie wolnym
Różne postacie energii
Dobranie niematerialne (dobra intelektualne i dobra osobiste)
Pieniądze jako kategoria ekonomiczna nie są rzeczami; jest natomiast rzeczą ruchomą konkretny pieniądz mający jedynie wartość numizmatyczną. Pieniądzem jest wszystko co w obrocie może pełnić funkcję miernika wartości i pozwala na umarzanie zobowiązań
Papiery wartościowe to dokumenty, które stanowią potwierdzenie istnienia pewnych praw majątkowych i podstawę do wykonywania tych praw. Są to między innymi akcje, obligacje, czeki, weksle, listy zastawne, książeczki oszczędnościowe itp.
Zorganizowane kompleksy majątkowe jak przedsiębiorstwa (czyli zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiących pewien zorganizowany kompleks i przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych) i gospodarstwa rolne (to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi budynkami lub ich częściami urządzeniami i inwentarzem oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
4 4 4