Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T22:31:02+01:00
Ruch jednostajnie prostoliniowy
v=s/t
t-czas
v=prędkość
v=Δx/t
Ruch niejednostajny
Vśr-prędkość średnia
Vch-prędkość chwilowa
Δxmin-bardzo małe przemieszczenie
Δt min-krótki czas ruchu
Vch=Δxmin/Δt min
ruch jednostajny przyspieszony
a-przyspieszenie
s=1/2•v•t wzór na obliczanie drogi

teoria:
Prędkość chwilowa to prędkość w danej chwili
prędkość średnia to iloraz przemieszczenia przez czas trwania ruchu
względność ruchu polega na określaniu czy dane ciało jest w ruchu czy spoczynku w zależności od wyboru punktu lub układu odniesienia.
Prędkość jest wielkością wektorową można w niej wyróżnić wszystkie 4 cechy wektora:punkt zaczepienia,kierunek,zwrot oraz wielkość.
Ruch niejednostajnie zmienny-prędkość ciała nie jest stała czyli zmienia się.
Ruch jednostajny po okręgu-jest jeżeli prędkość kątowa punktu poruszającego się po okręgu nie zmienia się.
okres-czas jednego pełnego obiegu t [s] wyrażamy w sekundach
ruch drgający prosty-występuje w przyrodzie np ruch struny instrumentu,ruch wahadła,ruch tłoka w silniku.Przyczyną ruchu jest siła sprężystości.
Ruch-zmiana położenia ciała względem określonego układu odniesienia.


2 5 2