1) 'Pogrzeb prezydenta Narutowicza' - J. Tuwim. Kogo autor nazywa "zbrodniarzem" z "brauningiem w kieszeni"?

2) Z czego wynikały trudności państwa polskiego w rozwiązywaniu sporów politycznych w latach 20.?

3) Jak zareagowali mieszkańcy stolicy i parlamentarzyści na wybór prezydenta Narutowicza?

4)Zaznacz Literą P przyczyny przewrotu majowego wymienione przez J. Piłsudskiego.
- bezkarność polityków odpowiedzialnych za przestępstwa gospodarcze
- ingerencje polityczne sąsiednich państw w sprawy polskie
- korupcja polityków i liczne afery gospodarcze z ich udziałem
- nadużycie swobód demokratycznych
- nadmierne rozdrobnienie partii politycznych
- zagrożenie przejęciem władzy przez komunistów
- decyzja rządu o wstrzymaniu budowy portu w Gdyni

5) Uzupełnij tekst.
Konstytucja marcowa za najwyższą władzę w państwie uznawała........... Nowela sierpniowa stawiała prezydenta ponad................. Prawo "wydawania rozporządzeń z mocą ustawy" dawało prezydentowi uprawnienia władzy.................... Pierwszym prezydentem, który korzystał z tych uprawnień, był.................. Jednak w rzeczywistości władzę sprawował.................. Na mocy noweli sierpniowej w 1930r. prezydent..................parlament Następnie rozpisał tzw. ................. Zostały one tak nazwane dlatego, że większość działaczy opozycji ......................................

6) Nazwa układu - Układ La Rapallo
Państwa zawierające układ - Niemcy i ZSRR
Data - kwiecień 1922r.
Postanowienia - .....................
Znaczenie układu dla Polski - ...............

Nazwa układu - Układ w Locarno
Państwa zawierające układ - Belgia, Francja, Wielka Brytania, Niemcy
Data - ..................
Postanowienia - ...................
Znaczenie układu dla Polski - ...................

7) W jakiej sytuacji międzynarodowej Polska upomniała się o Zaolzie?

8) Jakich argumentów użył Polski rząd, domagając się zwrotu Zaolzia?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T13:42:09+01:00
1.Julian Tuwim zbrodniarzem nazywa zamachowca, który dokonał zbrodni na prezydencie narutowiczu. Zamachowcem był Eligiusz Niewiadomski.
2. -
3.Wybór Narutowicza na prezydenta wywołał protesty zwolenników prawicy i młodzieży endenckiej.
4.-
5.Konstytucja marcowa za najwyższą władzę w państwie uznawała prezydenta. Nowela sierpniowa stawiała prezydenta ponad................. Prawo "wydawania rozporządzeń z mocą ustawy" dawało prezydentowi uprawnienia władzy wykonawczej. Pierwszym prezydentem, który korzystał z tych uprawnień, był Iganacy Mościcki. Jednak w rzeczywistości władzę sprawował Józef Piłsudski. Na mocy noweli sierpniowej w 1930r. prezydent zowłał parlament Następnie rozpisał tzw. ................. Zostały one tak nazwane dlatego, że większość działaczy opozycji ......................................
6.Nazwa układu - Układ La Rapallo
Państwa zawierające układ - Niemcy i ZSRR
Data - kwiecień 1922r.
Postanowienia -współpraca gospodarcza i wojskowa
Znaczenie układu dla Polski - poważna groźba dla państwa polskiego

Nazwa układu - Układ w Locarno
Państwa zawierające układ - Belgia, Francja, Wielka Brytania, Niemcy
Data -październik 1925
Postanowienia -Niemcy potwierdziły i zagwarantowały nienaruszalność swoich granic z Belgią i francją.
Znaczenie układu dla Polski - Niemcy odmówiły nienaruszalności granicy z Polską i Czechosłowacją.

7.Po wojnie władze czechosłowackiestwierziły iż w 1938 roku zatwierdzoneprzez rząd zmiany graniczne są nieważne. sporne tereny zostały przyznane Czechosłowacji. 13 czerwca 1958 roku rząd PRL i CSRS uznały, że Zaolzie zostanie w granicach Czechosłowacji, podpisując porozumienie.
8.-

Mam nadzieję,że choć trochę pomogłam ;)
7 2 7