Odpowiedzi

2010-01-14T14:28:22+01:00
V0=90 t=20s
Vk=108

Vk-VO/t
108-90/20=0,9