1. wodorotlenek cyny(IV) - udowodnij, ze jest amfoteryczny

2. tlenek magnezu (II) napisz 2 reakcje kiedy w wyniku otrzymamy Mg(OH)2

3. NaOH wykaż własciwosci chemiczne poprzez reakcje

4. Dokonaj podziału tlenków ze wzgledu na własciwosci chemiczne

1

Odpowiedzi

2010-01-14T16:04:58+01:00
1. Sn(OH)₄ + 2H₂SO₄ → Sn(SO₄)₂ + 4H₂O
Sn(OH)4 + 2NaOH → Na2[Sn(OH)6]

2. MgO + H₂O → Mg(OH)₂

3.
a) NaOH + HCl → NaCl + H₂O ulega reakcji zobojętniania
b) 2NaOH + SO₃ → Na₂SO₄ + H₂O
c) NaOH + KCl → NaCl + KOH
Czyli: reaguje z kwasami, tlenkami niemetalów i solami.

c)NaOH + KOH → nie zachodzi
Nie reaguje z zasadami.

e) NaOH → Na⁺ + OH⁺
Ulegają dysocjacji elektrolitycznej.


4. Podział tlenków ze względu na charakter chemiczny
a) kwasowe
b) zasadowe
c)obojętne
d)amfoteryczne