Odpowiedzi

2010-01-14T15:45:48+01:00
Wpisz sobie w google tance polski i przetlumacz na www.translate.pl to ci pomoze
2010-01-14T15:49:43+01:00

This dance is explained from slums in argentina buenos aires. Tango has appeared in europe on start XX century (age) awaking (wake up) great zgorszenie. London weekly magazine has written times " ", that it is obscene in highest degree " ". It has been denounced by pope officially , but german emperor has has arrived on court (manor) ban dance him (it). Though tango has has arrived as dance for europe latynoamerykański, it is recognized (regard) for standard dance, as dancers dance near (about).
They are important in tango very violent naprzemienne and liquid movements (traffic) manner of moving wild cats reminiscent < remind (remember; remember) >. Tango is flat dance, or it is stripped entirely unoszeń and falls. As does not have sole standard dance share (action) swingowej, or movement (traffic) wahadłowego.Taniec ten wywodzi się ze slumsów Buenos Aires w Argentynie. W Europie tango pojawiło się na początku XX wieku budząc wielkie zgorszenie. Londyński tygodnik "Times" napisał, że jest "w najwyższym stopniu nieprzyzwoite".
Zostało oficjalnie potępione przez papieża, a niemiecki cesarz zakazał tańczyć go na swoim dworze.
Chociaż do Europy tango przybyło jako taniec latynoamerykański, uznawane jest za taniec standardowy, ponieważ tancerze tańczą blisko siebie.Bardzo ważne są w tangu naprzemienne gwałtowne i płynne ruchy przypominające sposób poruszania się dzikich kotów. Tango jest płaskim tańcem, czyli jest pozbawione całkowicie unoszeń i opadań. Jako jedyny taniec standardowy nie ma akcji swingowej, czyli ruchu wahadłowego.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T15:53:13+01:00
Breakdance (original name breakin 'or bboying) - type of dance that requires good physical predisposition, condition, and a high sense of rhythm. The person is dancing breakdance b-boy/biboj (male) or b-girl/bigerl (female). This name arose from the word "breakboy" as the first dancers danced to the so-called. breakbeat. For the first time he used the word bboy DJ Kool Herc on one of the block of events. This dance was born in 1969 in the Bronx district of New York. It involves the evolution of acrobatic performance, combined with a clear, rhythmic dance, thus forming an inseparable whole.

Breakdance (pierwotna nazwa breakin' lub bboying) – rodzaj tańca, wymagający dobrych predyspozycji fizycznych, kondycji oraz wysokiego poczucia rytmu. Osoba tańcząca breakdance to b-boy/biboj (mężczyzna) lub b-girl/bigerl (kobieta). Nazwa ta powstała od słowa "breakboy", gdyż pierwsi tancerze tańczyli do tzw. breakbeatów. Po raz pierwszy słowa bboy użył DJ Kool Herc na jednej z między blokowych imprez. Taniec ten narodził się w 1969 roku w Bronksie, dzielnicy Nowego Jorku. Polega on na wykonywaniu ewolucji akrobatycznych, połączonych z czystym, rytmicznym tańcem, tworząc w ten sposób nierozerwalną całość.

Movements in bboyingu divided into four basic elements - toprock, power moves, footwork and freeze.
Bboy, New York

Toprock - the energetic dance steps combined with gestures, creating the impression "of speech body." Toprock is an introduction to each exit on the dancefloor. To perform well a top-rock, you must first make it dynamic, able to improvise and have a sense of rhythm

Ruchy w bboyingu dzielimy na cztery podstawowe elementy – toprock, power moves, freeze i footwork.
Bboy, Nowy Jork

Toprock – dynamiczne kroki taneczne łączone z gestykulacją, tworzące wrażenie "mowy ciałem". Toprock jest wstępem do każdego wyjścia na parkiet. Aby dobrze wykonywać top-rock, trzeba przede wszystkim wykonywać go dynamicznie, umieć improwizować i mieć wyczucie rytmu

Power moves - The hardest part breakingu. However, they require a large physical fitness due to their highly acrobatic nature. Require the same strength, agility, fitness, sense of body in space and the involvement of particular skills and self belay.

Power moves – Najtrudniejsza część breakingu. Wymagają one jednak dużej sprawności fizycznej ze względu na ich wysoce akrobatyczny charakter. Wymagają jednocześnie siły, gibkości, kondycji, poczucia ciała w przestrzeni oraz zaangażowania i szczególnie umiejętności samo asekuracji.

Freeze - a static figure, consisting of "cured" in a certain position for a few seconds.

Freeze – figura statyczna, polegająca na "zastygnięciu" w konkretnej pozycji na kilka sekund.

Drop (go down) - the transition from toprock the footwork, important steps allowing for a smooth transition between these elements, which maintain the continuity of the dance.

Drop (Go down) – przejścia z toprock do footwork, ważne kroki pozwalające na płynne przejścia między tymi elementami, zachowujące ciągłość taneczną.

Footwork - dance steps, usually performed with the squat position. To perform well, both footwork and the other figures, we must develop a flow that is smoother tracking. Short - not enough to learn a specific movement to make it perform well, you should still do it smoothly and dynamically.

Footwork – kroki taneczne, najczęściej wykonywane z pozycji przysiadu. Aby dobrze wykonywać zarówno footwork jak i inne figury, trzeba wypracować flow czyli płynność ruchów. Słowem – nie wystarczy nauczyć się konkretnego ruchu, aby go dobrze wykonywać, należy jeszcze wykonywać go płynnie i bardzo dynamicznie.
1 5 1