Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T19:48:09+01:00
Kwasy nukleinowe DNA- kwas dezoksyrybonukleinowy i RNA- kwas rybonukleinowy występujące w komórkach mają za zadanie przekazywać informacje o tym jakie białka ma syntetyzować komórka. DNA posiada kompletny zestaw genów i tworzy materiał genetyczny komórki; w nim zawarte są instrukcje do syntezy wszystkich białek niezbędnych organizmowi do życia. RNA uczestniczy w biosyntezie białek.
Jednostką podstawową materiału genetycznego jest nukleotyd. Składa się on z:
- pięciowęglowego cukru- w DNA cukrem jest deoksyryboza, w RNA cukrem jest ryboza,
- grupy fosforanowej
- zasad azotowych- w jednym nukleotydzie występuje tylko jedna z zasad- w DNA są dwie zasady purynowe: adenina (A) i guanina (G) oraz dwie zasady pirymidynowe: tymina (T) i cytozyna (C); w RNA tyminę zastępuje uracyl (U).
Jeden nukleotyd zawiera tylko jedną z zasad. Nukleotydy łączą się w łańcuchy. Ich połączenie odbywa się poprzez grupę fosforanową między 5' atomem węgla cukru jednego nukleotydu a 3' atomem węgla cukru kolejnego.
Istnieją tylko dwie możliwości wiązań: guanina – cytozyna oraz adenina – tymina (w RNA adenina - uracyl). Jest to związane z ilością wiązań wodorowych występujących pomiędzy zasadami azotowymi- A z T (U) łączą się za pomocą dwóch wiązań wodorowych a pomiędzy G i C są trzy wiązania wodorowe. Jest to tzw. komplementarność zasad. kolejność występowania zasad warunkuje tzw. sekwencję nukleotydów łańcucha DNADNA oraz RNA pełnią decydującą funkcję w biosyntezie białek.
Nukleotydy pełnią jeszcze bardzo istotną funkcję biologiczną- połączenie adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych tworzą adenozynotrifosforan, czyli ATP, które jest głównym przenośnikiem energii w komórce.

pozdrawiam;)