Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-14T20:38:30+01:00
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach definiuje fundację jako podmiot, który może być ustanowiony przez osoby fizyczne (niezależnie od miejsca ich zamieszkania i ich obywatelstwa) lub osoby prawne (mające siedziby w Polsce lub za granicą) dla realizacji celów gospodarczo lub społecznie użytecznych (zgodnych z interesami RP):
• Ochrona zdrowia; • Rozwój gospodarki i nauki; • Oświata i wychowanie; • Kultura i sztuka; • Opieka i pomoc społeczna; • Ochrona środowiska i zabytków.
Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium RP. Oświadczenie woli o założeniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego (chyba, że zostało złożone w formie testamentu).
Oświadczenie woli o założeniu fundacji powinno zawierać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację (tj. pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome lub nieruchomości).
Fundator uchwala statut fundacji, który określa:
• Nazwę fundacji, siedzibę i majątek; • Cele, zasady, formy i zakres działalności; • Skład i organizację zarządu oraz sposób powoływania i obowiązki, uprawnienia tego organu; • Inne postanowienia (np. prowadzenie przez fundacji działalności gospodarczej).Stowarzyszenie - organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są w Polsce partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, cechy rzemieślnicze. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest działalność niezarobkowa.Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach reguluje podstawowe zasady i reguły tworzenia i prowadzenia działalności przez stowarzyszenia, czyli organizacje społeczne o określonych w przedmiotowej ustawie cechach. Ma ona zatem ogólny i bardzo szeroki zakres obowiązywania. Ustawodawca wyłączył jednak w drodze przepisu art. 7 z jej zakresu (podmiotowego) następujące podmioty:

1. Organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną. Do takich organizacji można zaliczyć m.in. Polski Czerwony Krzyż działający na podstawie ustawy z 16 listopada 1964 roku, cechy i izby rzemieślnicze oraz szereg innych podmiotów zrzeszających działających w sferze gospodarczej.
2. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
3. Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.
4. Komitety powstające w celu przygotowania wyborów do Sejmu i Senatu oraz organów samorządu, jeżeli są one przeprowadzane na podstawie ustaw lub zarządzeń władz – od dnia zarządzenia wyborów do ukończenia czynności wyborczych,
5. Partie polityczne.
7 4 7
2010-01-14T20:42:31+01:00
Stowarzyszenie jest to dobrowolna i samorządna organizacja, która opiera swoją działalnośc na pracy społecznej (niezarobkowej) swoich członków.
Fundacja jest to organizacja ustanowiona przez jej założyciela w celu realizacji określonych zasad społecznie użytecznych.
przykłady stowarzyszeń :
-Polskie stowarzyszenie filmu naukowego- kulturalne
-Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych- gospodarcze
-Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym- charytatywne
przykłady fundacji:
-Fundacja kultury Europejskiej
-Kasa im. Mianowskiego
5 2 5