Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T11:40:03+01:00
Istota gospodarki rynkowej

Rynek istnieje tak długo, jak długo istnieje między ludźmi potrzeba wymiany dóbr. Potrzeba ta wynika z faktu, że ludzie posiadają nadmiar jednych dóbr przy niedoborze innych. Od wieków niektórzy odczuwali potrzebę posiadania tego, co inni mieli w nadmiarze i czego chcieli się pozbyć w zamian za coś innego (np. pieniądze lub dobra). Ta zależność doprowadziły do powstania rynku, czyli miejsca, gdzie spotykali się sprzedający i kupujący. Sprzedający oferując swoje dobra tworzyli podaż, a nabywcy chcąc je zakupić reprezentowali popyt na te dobra. W wyniku negocjacji między sprzedającymi a kupującymi kształtowały się ceny. Pierwsze rynki były, więc miejscem spotkań sprzedawców i kupujących, czyli popytu i podaży, a także miejscem kształtowania się cen. Obecnie, dzięki łączności technicznej, bezpośrednie kontakty sprzedających i kupujących nie są konieczne, sprzedaż często odbywa się bez osobistych kontaktów kupujących i sprzedających.


Działalność gospodarcza

Przedsiębiorstwo – to wyodrębniona pod względem ekonomicznym i prawnym jednostka gospodarcza, która samodzielnie prowadzi działalność i podejmuje ryzyko tej działalności po to, aby osiągnąć zysk.
Celem istnienia każdego podmiotu gospodarczego jest osiąganie zysku. Działania podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku skierowane są na konsumenta i jego potrzeby. Jest, bowiem oczywiste, że sprzedać można tylko te produkty, które zaspokajają potrzeby nabywców. Podstawowym celem działania każdej firmy jest, więc realizowanie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb nabywców. Cel ten można dostrzegać w dłuższym lub krótszym czasie.
Zakres działania przedsiębiorstwa może być bardzo różny. I tak jedne przedsiębiorstwa produkują dobra, inne świadczą usługi, jeszcze inne pełnią funkcję pośrednika handlowego między producentem a nabywcą. Oczywiście w gospodarce rynkowej funkcjonują takie przedsiębiorstwa, które jednocześnie produkują towary, świadczą usługi, zajmują się działalnością handlową lun innym jeszcze rodzajem działalności.
Przy podejmowaniu działalności gospodarczej należy dokładnie poznać rynek, na którym będzie funkcjonował podmiot gospodarczy. Rynek można poznać w rezultacie badań rynku, które polegają na pozyskiwaniu i analizie informacji o popycie, podaży i cenach.
O wyborze rodzaju i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej decydują przeprowadzone badania rynku. Ponadto w prowadzeniu własnej firmy konieczne jest posiadanie odpowiednich umiejętności zawodowych, dzięki którym można zapewnić wysoką jakość wytwarzanych i sprzedawanych towarów i usług. Jeżeli badania rynku i posiadane kwalifikacje zawodowe potwierdzają przekonanie o celowości podjęcia działalności gospodarczej, należy się zdecydować na wybór formy prawnej.


Klasyfikacja małych firm

Podział firm na małe, średnie i duże jest tylko jednym z możliwych sposobów podziału i grupowania podmiotów gospodarczych. Oprócz takiej klasyfikacji możliwe są również inne, w tym np. z punktu widzenia formy i charakteru własności, położenia geograficznego, formy organizacyjno-prawnej.
Wg D. Bircha możemy rozróżnić dwie kategorie firm:
• Firmy substytucji dochodów,
• Firmy przedsiębiorcze.

Nieco odmienny punkt widzenia zastosowano przy kolejnym podziale:
• Firmy rosnące,
• Firmy stabilne,
- Firmy martwo urodzone,
- Firmy – meteory.