Przetłumacz zdania z góry dziękuję:
1. How much do you know about climate change? Read the climate change fact sheet and answer the question.

Climate change the fact.
Are you a climate change expert? Spot the false sentence.
1) Climate change is conntected to changes in the temperature of the Earth.
2) We can't stop climate change.
3) Cars, factories and aeroplanes affect climate change.
4) The ice caps (Antarcitca and the Arctic) are important in climate change.
5) Climate change affects life for people and for animals.
6) The gas carbon dioxide (CO2) is important in climate change.

These facts are all true - but only five are the results of climate change. Can you spot the odd one out?
1) The ice in Antarctica and the Arctic is melting.
2) The weather in many parts of the world is changing.
3) The sea level is rising.
4) Deserts in Africa and Asia are increasing in size.
5) People are cutting down tropical forests.
6) Some animals and plants are disappearing.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T12:55:03+01:00
Jakduzo wiesz o zmianach klimatu. przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania

fakty o Zmianie klimatu.
Czy jesteś ekspertem w sprawach zmiany klimatu? Miejsce fałszywe zdanie.
1) zmiana Klimatu jest proporcjonalna do zmian w temperaturze Ziemi.
2) nie możemy zatrzymać zmiany klimatu.
3) Samochody, fabryki i samoloty oddziałują na klimat .
4) lód (Arktyka) jest ważny w zmianie klimatu.
5) zmiana Klimatu oddziałuje na życie dla ludzi i dla zwierząt.
6) dwutlenek węgla (CO2) jest ważny w zmianie klimatu.


Te fakty są wszystkim prawdziwym - ale tylko pięć są skutkami zmiany klimatu. Czy możesz go zauważać ?
1) lód w Antarktydzie i Arktyka topi się.
2) pogoda w wielu częściach świata zmienia się.
3) poziom morza podnosi się.
4) Pustynie w Afryce i Azji powiększają się .
5) Ludzie ścinają lasy tropikalne.
6) zwierzęta i rośliny znikają.
2010-01-15T13:35:51+01:00
1.Ile wiemy o zmianie klimatu? Przeczytaj zmian klimatu arkusz i odpowiedzieć na pytanie.

Klimat zmienia faktu.
Czy ekspert ds. zmian klimatu? Spot zdanie fałszywe.
1) Zmiany klimatyczne conntected na zmiany temperatury Ziemi.
2) Nie możemy zatrzymać zmiany klimatyczne.
3) Samochody, samoloty, fabryki i wpływu zmian klimatycznych.
4) pokrywy lodowej (Antarcitca i Arktyki) są ważnymi zmianami klimatycznymi.
5) zmiany klimatyczne mają wpływ na życie ludzi i zwierząt.
6) dwutlenku węgla gazem (CO2) jest ważne ze zmianami klimatycznymi

Te fakty są prawdziwe - ale tylko pięć są wynikiem zmian klimatycznych. Czy można na miejscu odd one out?
1) lodu w Antarktyce i Arktyce topnieje.
2) pogoda w wielu częściach świata zmienia się.
3) poziom mórz podnosi się.
4) Pustynie w Afryce i Azji rosną w rozmiar.
5) Ludzie są wycinania lasów tropikalnych.
6) Niektóre zwierzęta i rośliny giną.
2010-01-15T14:12:33+01:00
1. Ile wiemy o zmianie klimatu? Przeczytaj zmiany klimatu arkusz i odpowiedz na pytanie. Klimat zmienia fakty. Czy ekspert ds. zmian klimatu? Zaznacz zdania fałszywe.

1 ) zmiana Klimatu jest do zmian w temperaturze Ziemii.
2 ) nie możemy przerywać zmian klimatu .
3 ) Samochody, fabryki i samoloty oddziałują na klimat zmienny.
4 )Lodowe nakrycia Arktyczne są istotne w klimacie .
5 ) zmiana Klimatu oddziałuje na życie dla ludzi i dla zwierząt.
6 ) Gaz węglowy , i dwutlenkowy (CO2) jest istotny w klimacie zmienym.


Te fakty są prawdziwe - ale tylko pięć jest wynikami klimatu zmiany.

1) lód w Antarktyce i Arktyce topnieje.
2) pogoda w wielu częściach świata zmienia się.
3) poziom mórz podnosi się.
4) Pustynie w Afryce i Azji rosną .
5) Ludzie są częścią lasów tropikalnych .
6) Niektóre zwierzęta i rośliny giną.