Kurt Cobain urodził się 20 lutego w 1967 roku w Aberdeen. Był wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów piosenek w rockowej grupie o nazwie Nirvana. Nie jestem wielką fanką muzyki, jaką tworzył, dlatego nie będę o niej mówić zbyt wiele, jednak chciałabym opowiedzieć trochę o jego osobowości i życiu, ponieważ myślę, że był naprawdę interesującym człowiekiem.
Kurt miał ciężkie dzieciństwo. Jego tata był mechanikiem samochodowym, a mama zajmowała się wychowywaniem dzieci - później pracowała też jako kelnerka i sekretarka. Kurt miał też młodszą od niego siostrę Kimberly. Kiedy miał osiem lat jego rodzice wzięli rozwód. Przez pewien czas mieszkał u ojca w przyczepie kempingowej, a kiedy ten ożenił się ponownie, wyrzucił go z domu. Kurt tułał się po dziadkach i wujostwie, często nocował pod mostem, aż wreszcie ostatecznie zamieszkał u matki. Po skończeniu szkoły średniej całkowicie poświęcił się muzyce. Kurt musiał zacząć zarabiać -w przeciągu kilku lat był sprzątaczem, wychowawcą dzieci na obozach i lokajem w hotelu. Przemieszkiwał zimy w bibliotece, czytając wtedy dużo książek, jadł u znajomych. Wydawało się, że nie ma swojego miejsca na świecie. Jednak w 1991, kiedy Nirvana podbijała już serca fanów swoim albumem Nevermind, poznał swoją przyszłą żonę - Courtney Love. Cobain skarżył się na chroniczne bóle żołądka - chodził do lekarzy, jednak dolegliwości wciąż nie ustawały, dodatkowo, jak twierdził, lek, który mu zapisano, działał jak narkotyk, co pogłębiało jego uzależnienie od heroiny. Ponadto Kurt był bardzo pomysłowym człowiekiem - opracowywał na przykład projekty gitar dla osób leworęcznych. W 1994 roku Nirvana zorganizowała koncerty w Europie, gdzie zaliczyła swój ostatni występ. Kurt miał problemy z gardłem. Nieoczekiwanie wkrótce przedawkował narkotyki podczas pobytu w Rzymie. Nieoficjalna wiadomość o śmierci lidera Nirvany była jednak fałszywa. Po powrocie do USA Cobain stawił się w klinice odwykowej Exsodus, z której po kilku dniach uciekł przeskakując nad murem. Przez ostatnie dni swojego życia tułał się po najbiedniejszych miejscach Seattle gdzie bez problemu mógł zdobyć narkotyki. Zabarykadował się w swoim domu i następnego dnia znaleziono go martwego - popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę. W jego krwi stwierdzono trzykrotną śmiertelną dawkę heroiny oraz nieznaczną ilość valium. Śmierć idola spowodowała serię samobójstw fanów, a także powstanie wielu teorii spiskowych, jakoby w śmierć Kurta były zamieszane również osoby trzecie.
Ciało Kurta Cobaina zostało poddane kremacji, 1⁄3 prochów została rozrzucona w buddyjskiej świątyni w Nowym Jorku, 1⁄3 w rzece Wishkah, reszta jest w posiadaniu Courtney Love. Warto wspomnieć, że Kurt prowadził dziennik, w którym opisywał swoją nienawiść do świata i wstyd o to, że jest człowiekiem. Dużo rysował. Jego bezpośrednie i kipiące gniewem zapiski często szokowały mnie, kiedy je czytałam. Sądzę, że Kurt Cobain był człowiekiem chorym psychicznie, skorym do obłędu i szalonym, jednak właśnie to jest w nim dla mnie takie fascynujące.

Z góry bardzo dziękuję! Pozdrawiam.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T17:33:15+01:00
Kurt Cobain was born on 20 February 1967 in Aberdeen. He was a vocalist, guitarist, composer and author of the songs in rock band called Nirvana. I am not a big fan of music that he created, so I will not talk about it too much, but I would like to talk a little about his personality and life, because I think that was a really interesting man.
Kurt had a hard childhood. His dad was a car mechanic, and mother to deal with raising children - later also worked as a waitress and a secretary. Kurt was also younger than his sister, Kimberly. When he was eight years old his parents divorced. For a time he lived with his father in a caravan, and when he got married again, threw him out of the house. Kurt wandered wujostwie the grandparents and often spent the night under the bridge, until he finally settled with her mother. After graduating from high school devoted himself entirely to music. Kurt had to start making money-in a few years was the cleaners, the tutor of children in the camps and a butler at the hotel. Przemieszkiwał winter in the library, then a lot of reading books, eating with friends. It seemed that no one's place on the world. However, in 1991, when Nirvana fans raise your heart no longer album Nevermind, he met his future wife - Courtney Love. Cobain complained of chronic stomach pain - went to the doctors, but problems still persist, in addition, he said, a drug that saved him, acted like a drug, which deepened his addiction to heroin. In addition, Kurt was a very ingenious man - worked on projects such as guitars for southpaws. In 1994, Nirvana has organized concerts in Europe, where he made his last appearance. Kurt had problems with his throat. Surprisingly soon overdosed on drugs during his stay in Rome. Unofficial news of the death of Nirvana's leader, however, was false. After returning to the U.S. Cobain appeared in a clinic for addiction Exsodus, from which he escaped after several days of jumping over the wall. During the last days of his life hiding in the poorest places in Seattle where he could easily get drugs. Barricaded himself in his house and the next day found him dead - he committed suicide by shooting himself in the head. His blood was found three times the lethal dose of heroin and a small amount of valium. Caused the death of an idol fans of the series of suicides, as well as create a number of conspiracy theories, as if in death, Kurt was also involved third parties.
Kurt Cobain's body has been cremated, 1 / 3 of ashes were scattered in a Buddhist temple in New York, 1 / 3 in the Wishkah River, and the rest is owned by Courtney Love. It is worth mentioning that Kurt kept a diary in which he described his hatred for the world and the shame of being a man. Drew a lot. His direct and seething with anger writings often shocking me when I read them. I think that Kurt Cobain was a mentally ill man, skorym mad and crazy, but that is what is in it for me this fascinating.
3 3 3