Przekształć sumę na iloczyn:
a) 2mx-ym-2x+y=

zad2. jakie wyrażenie należy dodać do (a+b)², aby otrzymać (a-b)²?

zad 3 zapisz za pomocą wyrażenie algebraiczne:
a) pole rombu, ktorego jedna przekątna ma długość x cm, a druga jest od niej o 20% dłuższa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T20:22:31+01:00
Zad.1
A) 2x(m-ym/2x-1+y/2x
Zad.2
(a+b)²=a²+2ab+b²
(a-b)²=a²-2ab+b²
a²+2ab+b²+x=a²-2ab+b²
x=-4ab
Zad.3
a)
P=1/2*d₁*d₂
d₁=x
d₂=120x/100
P=1/2*x*120x/100=6/10x²=3/5x²