Odpowiedzi

2010-01-15T22:48:41+01:00


Woźny: Proszę wstać, Sąd idzie (dzwoni dzwonkiem i mówi głośno, wchodzą: oskarżenie, obrona i Sędzia)
Sędzia: Proszę sekretarza o odczytanie sprawy z wokandy sądowej dotyczącej dzisiejszego posiedzenia.
Sekretarz: (czyta swój tekst)
Sędzia: Proszę o przedstawienie argumentów i wyrażenie swojego stanowiska w sprawie przez oskarżyciela.
Oskarżyciel: ...
Sędzia: Dziękuję oskarżycielowi i proszę obrońcę o zabranie głosu.Obrońca: (przedstawia swoje argumenty)
Sędzia: Po wysłuchaniu wystąpień oskarżyciela i obrony sąd zwraca się do przysięgłych o opinię, wysłucham głosu ludu, co nakazuje ludowa moralność?Wszyscy: Winna jest śmierci!!!Woźny: Proszę wstać! Sąd ogłosi wyrok.

Sędzia (Czyta swój tekst, który kończy stwierdzeniem: Winna jest śmierci.)

TEKST DLA OSKARŻYCIELA
Wysoki Sadzie!
Oskarżam królową Balladynę o ............................................................. oraz ...................................................................................................................................... .

.....................................................................................................................................................

Pragnę poprzeć moje stanowisko następującymi dowodami winy oskarżonej:

- po pierwsze ...................................................................................................................,

- po drugie ....................................................................................................................... .

.Jeszcze kilka spraw na potwierdzenie mojego oskarżenia: ...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .


Wysoki Sądzie! Przedstawione przeze mnie dowody winy świadczą o tym, że .......................

...................................... była człowiekiem ..............................................., ponieważ .................

........................................................................i............................................................................. Jej postawa życiowa budzi ............................................ i prowokuje do surowego osądu.

Proszę dla oskarżonego o najwyższy wymiar kary. Proszę o karę.............................................


TEKST DLA OBROŃCY

Wysoki Sądzie!

Pragnę Podjąć się obrony .Balladyny, która ............................................................................. ......................................................., ale postanowiła odtąd .......................................... ................................................................ zrozumiała, co jest najważniejsze w życiu człowieka. Argumentem tłumaczącym jej postępowanie jest ........................................................................ ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Myślę, że w świetle tych argumentów należy oskarżonej zwrócić .......................................

i dać jej jeszcze..................................................................... , ponieważ uświadomiła sobie, że wszystko, czego w życiu dokonała i do czego dążyła, nie ma znaczenia, jeżeli .......................................................................................................................................................


Proszę o uniewinnienie oskarżonego.

TEKST DLA SEKRETARZA

Rozprawa nr 1/2005 r. przeciwko królowej ........................................., która dopuściła się .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


TEKST DLA SĘDZIEGO - BLALADYNY

Po wysłuchaniu wystąpień ......................................... i .................................... i biorąc pod uwagę przedstawione argumenty Sąd orzeka:

Oskarżona jest ............................................................... zarzucanych jaj niegodziwości.

Sąd przychyla się więc do wniosku ............................................ i .............................................

.................................................................................................................................................... .

kończy się odczytaniem protokołu z rozprawy.
3 4 3