Potrzebuję naprawdę minimum po kilka zdań to co najważniejsze:

10)
- Państwo arabskie i jego kultura
- początki państwa Franków, panowanie Karola Wielkiego – renesans karoliński
- traktat w Verdun 843r i jego skutki – cesarstwo Ottonów, pojęcia, - podboje Normanów
- pierwsze państwa słowiańskie; Samona, Wielkomorawskie, bułgarskie, czeskie, ruskie,
- monarchia stanowa w Anglii i we Francji
13)
- Źródła dotyczące ziem polskich, plemiona polskie, walka o granice – bitwy, daty, dowódcy
- organizacja polityczna – urzędy, powinności ludności, - pojęcia

14)
- przyczyny kryzysu za Mieszka II, odbudowa państwa za Kazimierza Odnowiciela,
rządy Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego – 1138r

15)
- uniwersalizm kultury, ideały życia, szkolnictwo, rola klasztorów, - literatura, cechy architektury: styl romański i gotycki.

16)
- czynniki sprzyjające zjednoczeniu Polski, rola książąt, pierwsze koronacje
- walka o tron polski w czasach Wacława II, rządy Władysława Łokietka

17)
- polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego, - polityka wewnętrzna, handel, administracja, szkolnictwo,
- znaczenie panowania ostatniego Piasta;- społeczeństwo stanowe w Polsce
19)
- Majowie, Aztekowie, Inkowie – cechy kultur, przyczyny wypraw kolonialnych Europejczyków, nazwiska i wyprawy odkrywców, - skutki odkryć geograficznych,
- stan gospodarki europejskiej na przełomie XVI i XVII wieku, dualizm ekonomiczny i jego cechy, rewolucja cen

20)
- pojęcia: odrodzenie, humanizm, - przedstawiciele włoskiego renesansu i ich dzieła – przedstawiciele myśli politycznej innych państw, - cechy malarstwa, rzeźby i architektury renesansu,
- cechy malarstwa, rzeźby i architektury renesansu polskiego

21)
- przyczyny reformacji, cechy luteranizmu, zwinglianizmu, kalwinizmu, anglikanizm, bracia polscy, - skutki reformacji, - kontrreformacja i jej oblicze: sobór trydencki, inkwizycja, indeks ksiąg zakazanych, zakon jezuitów
- walka o hegemonię w Europie Zachodniej: imperium Habsburgów, wojny włoskie, Anglia i Francja, - wojna 30-letnia: przyczyny, etapy wojny, skutki.

22)
- polityka Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta, ocena tej polityki,
- organizacja polskiego sejmu, ruch egzekucyjny, przywileje szlacheckie, powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

23)
- pierwsze bezkrólewia, wolne elekcje: Henryka Walezego – pacta conventa, artykuły henrykowskie, Anny Jagiellonki.
- Stefana Batorego – wojny o Inflanty, sytuacja polityczna państwa polskiego
- wojny Polski w XVII wieku z Rosją, Szwecją i Turcją: przyczyny, ważniejsze bitwy, dowódcy, skutki
- skutki wojen XVII wieku dla Polski.


24)
- cechy kultury Baroku i przedstawiciele; Barok i sarmatyzm polski,
- Oświecenie – ideologia, przedstawiciele, zdobycze naukowe epoki: astronomia, chemia, ekonomia, medycyna, wynalazki, - sztuka Oświecenia : rokoko, klasycyzm.

25)
- przemiany demograficzne i społeczne, rewolucja przemysłowa w Anglii, ekspansja kolonialna
- wzrost znaczenia : Anglii, Prus, Rosji, Austrii
- wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych – nowoczesne państwo świata.

26)
- cechy absolutyzmu francuskiego, - przyczyny wybuchy Wielkiej Rewolucji Francuskiej
- etapy rewolucji – walka o władzę, - znaczenie rewolucji : idea praw człowieka i obywatela

27)
- podstawy unii polsko-saskiej: wojna północna, reformy sejmu niemego, walka o tron polski,
- próby wyjścia z kryzysu : działalność Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Konarskiego
- początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego: reformy sejmu konwokacyjnego, prawa kardynalne, konfederacja barska, - pierwszy rozbiór Polski 1772r

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T15:10:15+01:00
10)

*państwo Arabów
Za symbol obrało półksiężyc, ponieważ Mahomet rozmawiał z Bogiem nocą.
Protoplastą Arabów był Izmael, syn Abrahama i nałożnicy Hagar.
Dominująca religia to islam. Ważne religijnie miejsca to min. Meczet Kaba w Mekce gdzie znajduje się słynny czarny kamień oraz meczet Omara, kopuła skały Moria (punkt sporny dla muzułmanów i żydów). W religii funkcjonuje pojęcie dżihadu czyli walki za wiarę, jego skrajną odmianą jest święta wojna.
Państwo Arabskie rozrosło się w szybkim tempie obejmując terytorium płw. Arabskiego. Ekspansja sięgnęła min. do perskiego państwa Sasanidów i Bizancjum. Podporządkowali sobie Syrię, podbili Egipt i Mezopotamię, a także Afrykę Pn. i Hiszpanię. Daremna okazała się próba podbicia Galii, klęskę zadał im Karol Młot w bitwie w Poitiers (732).

*państwo Franków
Pierwotne siedziby Franków znajdowały się nad dolnym Renem.
Państwo powstało w skutek zjednoczenia wielu plemion przez króla Chlodwiga, który przyjął chrzest w 496.
Wiek VII to rządy tzw. królów gnuśnych, za których władzę sprawowali majordomowie.
Przez Karola Młota została zapoczątkowana dynastia Karolingów. Syn Karola, Pepin Krótki (Mały) w 751 usunął ostatniego z królów, nastąpiła także legitymizacja władzy. Pepin zawarł sojusz z papieżem.W 754 miała miejsce koronacja Pepina i jego synów dokonana przez papieża, co zapoczątkowało sakralny charakter ceremonii. Tereny darowane papieżowi przez Pepina zostały podstawą pod Państwo Kościelne, tym samym papież zyskał też władzę cywilną.
W państwie Franków funkcjonowała monarchia patrymonialna.
W 800r Karol Wielki koronował się na cesarza. Za jego sprawą zaistniał tzw. renesans karoliński, tj. rozwój edukacji. Monarcha sprowadził mnichów, którzy objęli pieczę nad kształceniem społeczeństwa. Jego następcą został Ludwik Pobożny, który nie radził sobie z kierowaniem tak rozległym państwem. Dodatkowo słabość państwa potęgowały najazdy Normanów.
Kolejnym władcą był Lotar, który jednak w 843 został zmuszony przez braci do podpisania traktatu w Verdun. Wg postanowień owego traktatu Lotar zatrzymał Fryzję, Lotaryngię i Italię, Karol Łysy objał władzę nad terenami dzisiejszej Francji (Królestwo Zachodniofrankońskie), a Ludwik Niemiecki nad terenami na wschód od Reny (Królestwo Wschodniofrankońskie).
Ostatnim z Karolingów był Ludwik Dziecię, zmarły w 911.
W 919 Henryk I Ptasznik zapoczątkował dynastię Ludolfingów, początek Niemiec.
Od Hugo Kapeta powstała dynastia Kapetyngów.

*cesarstwo Ottonów
Dynastia elekcyjna, w 962 koronowany został Otton I. W Mediolanie koronował się też na króla Longobardów.
Otton III utrzymywał dobre stosunki z Bolesławem Chrobrym, ówczesnym księciem Polski. W 1000 uczestniczył w zjeździe gnieźnieńskim. Dążył do uniwersalizacji Europy.

*Normanowie
Lud germański ze Skandynawii. Normanowie wschodni zwani Wikingami. Trudne warunki życia i przeludnienie względne skłoniły ich do rozpoczęcia ekspansji w Europie. Poruszali się drakkarami. Na początku X wieku powstała Normandia zasiedlona przez Normanów Francuskich, którzy byli lennikami króla Francuskiego.
W 1066 wygnany z Anglii Edward Wyznawca poprosił o pomoc księcia Normandii, Wilhelma Zdobywcę, który zorganizował najazd na Anglię. Wilhelm zwyciężył w bitwie pod Hastings. Odtąd Normanowie Francuscy zyskali też tytuł królów Anglii co zaowocowało późniejszym konfliktem między Anglią, a Francją (wojna stuletnia).

*państwa Słowiańskie
PAŃSTWO SAMONA
Powstałe ok. 623 roku istniało ok. 40 lat. Założone przez frankijskiego kupca, który staną na czele powstania przeciw Awarom. Terytorium : Morawy, Kotlina Czeska, Rugiland. Podbite przez Awarów.
PAŃSTWO WIELKOMORAWSKIE
Istniało od ok. 830 założone przez Mojmira. Przyjęło chrzest od Bizancjum. Tereny : Czechy, Morawy, Śląsk, Słowacja. Upadło w 906.
PAŃSTWO RUSKIE
Powstało pod koniec IX wieku. Panująca dynastia Rurykowiczów. największe ośrodki to Kijów i Nowogród Wielki. W 988 przyjęło chrzest od Bizancjum.
PAŃSTWO BUŁGARSKIE
Powstałe w VIII wieku. Założył je Chan Asparuch. Z Bizancjum przyjęło chrzest w 868.
PAŃSTWO CZESKIE
Istniało od drugiej połowy IX w, po upadku państwa Wielkomorawskiego. Założył je Bożywoj I. Przyjęło chrzest w 88O. Na terenach Kotliny czeskiej. W 955 podbili Słowację i Morawy. W 929 uznało zwierzchność królów niemieckich zobowiązując się do corocznego trybutu.

13)

*źródła
Geograf bawarski, Dagome Iudex, Kronika Thietmara, Bulla Gnieźnieńska, Księga henrykowska oraz przekazy Ibrahima Ibn Jakuba.

*plemiona
Słowianie zachodni : plemiona polskie, słowackie, połabskie
Słowianie południowi : słoweńcy, chorwaci, serbowie
Słowianie wschodni : dregowicze, bużanie, dulebowie, tywercy, radymicze
(co do tego zadania nie jestem całkowicie pewna)

Co do pozostałych zadań z zakresy historii Polski polecam książki Henryka Samsonowicza, Juliusza Bardacha I Jerzego Dowiata. Ewentualnie Piotra Jasienicy jako literaturę uzupełniająca. Renesansu oraz plemion Majów itp. niestety jeszcze nie omawiałam.
7 5 7