Proszę o przetłumaczenie tego tekstu! Tłumaczanie na poziomie gimnazjum 1. nie chce z tlumacza ani nic takiego. bardzo pilne ! Daje najlepszą i spam!z góry dzięki! !to tekst!

Chciałbym opowiedzieć przygodę mojego życia i moich dwóch kolegów , Arka i Marcina
14 sierpień 2007
Wszystko zaczęło się od tego że pływaliśmy kajakiem po jeziorze , był słoneczny dzień i zasnęliśmy w pontonie. Gdy już się ocknęliśmy dotarło do nas że dobiliśmy do jakiegoś brzegu. Myśleliśmy z to jakaś przystań ale nie, wokoło nie było nikogo żadnych domów, tylko drzewa i piasek!
Wyspa była bezludna, przestraszyliśmy się, jednak po chwili obmyślelismy plan działania.
Wiedzieliśmy ze ktoś po nas przypłynie , ale nie wiedzieliśmy kiedy!
16 sierpień 2007
Zrobiliśmy już nasz mały domek z drewna liści . Nie było to łatwe ponieważ nie mieliśmy narzędzi . Udało się to tylko dlatego że Arek jest harcerzem i zna wiele sztuczek by przetrwać.
17 sierpień 2007
Zaczęliśmy odczuwać głód maliny przestały nam wystarczać . Upolowaliśmy sarnę i upiekliśmy ją, była nawet, nawet. W ten sam dzień obeszliśmy całą wyspę w wzdłuż i w szerz , nic ciekawego nie znaleźliśmy .
21 sierpień 2007
Dziś mija tydzień pobytu na wyspie . Powoli tracimy nadzieje. Jesteśmy brudni i zmęczeni, nie mamy ubrań i wiele rzeczy nie zbędnych do życia . Wiemy że nie możemy się poddać, co raz częściej dochodzi do kłótni, ale czemu się tu dziwić.
23 sierpień 2007
Obudziliśy się rano jak zawsze , lecz nie było to normalny dzień na horyzoncie widzimy statek . To niesamowite! Jesteśmy uratowani, hura ! Nasz pobyt na wyspie trwał 10 dni . w tym czasie nasze rodziny strasznie bały się o nas. Najdziwniejsze w tej przygodzie było to że byliśmy od domu jakieś 50 kilometrów na wysepce na środku jeziora.

3

Odpowiedzi

2010-01-16T11:10:25+01:00
I would like to tell the adventure of my life and my two friends, Ark and of Marcin 14 everything started August 2007 oneself from the fact that we sailed kayak on the lake, there was a sunny day and we fell asleep in the pontoon. When we already awoke dawned on to us that we had made our way to some edge. We thought around it is some harbour but no, there was around no nobody of no houses, only trees and sand! The island was deserted, we got scared, however after a moment obmyślelismy plan of action. We knew around somebody after us will swim, but we didn't know when! 16 we already did August 2007 our small house of the wood of leaves. It wasn't simple since we didn't have tools. It only throve because of Arks he is a boy scout and he knows a lot of tricks in order to survive. 17 we started feeling August 2007 hunger for the raspberry stopped being enough for us. We shot the roe deer and we baked her, she was even, even. In the same day we got around the entire island in in length and in promote, we found nothing interesting.
21 today a week of the stay is passing August 2007 on an island. We are slowly losing hope. We are dirty and tired out, we don't have clothes and a lot of not unnecessary things to the life. We know that we cannot give up what once more often reaches the quarrel, but why here to be surprised. 23 August 2007 Obudziliśy oneself morning as ever, but it wasn't on the horizon we can see the normal day ship. It is remarkable! We are rescued, hurrah! Our stay on an island lasted 10 days. at that time our families terribly worried about us. In this adventure the fact that we were from the house was strangest some 50 kilometres on the pocket in the middle of the lake.
1 1 1
2010-01-16T13:53:37+01:00
I would like to tell the adventure of my life and my two colleagues, the Ark and Marcin
August 14, 2007
It all started with that swam to the kayak on the lake, was a sunny day and fell asleep in the raft. Once the ocknęliśmy reached us that dobiliśmy to a bank. We thought this was some kind of dock but no, there was no one around any houses, trees and sand!
The island was uninhabited, przestraszyliśmy now, but after a while obmyślelismy action plan.
We knew that someone Arrive at us, but we did not know you!
August 16, 2007
We did have our little house with wooden leaves. It was not easy because we did not have the tools. Succeeded only because Arek is a scout, and knows many tricks to survive.
August 17, 2007
We began to feel hungry we are no longer enough raspberries. Upolowaliśmy deer and upiekliśmy it was even up. On the same day obeszliśmy along the entire island and, more broadly, we did not find anything interesting.
August 21, 2007
Today is week stay on the island. Slowly lose hope. We are dirty and tired, we do not have clothes and a lot of unnecessary things to life. We know that we can not surrender, which more often comes to a quarrel, but why are there no wonder.
August 23, 2007
Obudziliśy in the morning as usual, but this was not a normal day on the horizon we see the ship. It's amazing! We are saved, Hurray! Our stay on the island lasted 10 days. at that time our families terribly afraid of us. The strangest thing in this adventure was that we were from home, some 50 kilometers to the island in the middle of the lake.
2010-01-16T14:20:21+01:00
Chciałbym opowiedzieć przygodę mojego życia i moich dwóch kolegów , Arka i Marcina.

I would like to tell the adventure of my live and my two friends, Arek and Marcin.

14 sierpień 2007
Wszystko zaczęło się od tego że pływaliśmy kajakiem po jeziorze , był słoneczny dzień i zasnęliśmy w pontonie. Gdy już się ocknęliśmy dotarło do nas że dobiliśmy do jakiegoś brzegu. Myśleliśmy z to jakaś przystań ale nie, wokoło nie było nikogo żadnych domów, tylko drzewa i piasek!
Wyspa była bezludna, przestraszyliśmy się, jednak po chwili obmyślelismy plan działania.
Wiedzieliśmy ze ktoś po nas przypłynie , ale nie wiedzieliśmy kiedy!

14 August, 2007
It all started with that swam to the kayak on the lake, was a sunny day and we asleep in the ponton.
When we already awoke dawned on to us that we had made our way to some edge. We thought around it is some harbour but no, there was around no nobody of no houses, only trees and sand! The island was deserted, we got scared, however after a moment obmyślelismy plan of action. We knew around somebody after us will swim, but we didn't know when!

16 sierpień 2007
Zrobiliśmy już nasz mały domek z drewna liści . Nie było to łatwe ponieważ nie mieliśmy narzędzi . Udało się to tylko dlatego że Arek jest harcerzem i zna wiele sztuczek by przetrwać.

16 August, 2007
We did already our little house with of the wood of leaves.
It wasn't easy, because we didn't have a tools. Succeeded only because Arek is a scout and he knows many tricks to survive.

17 sierpień 2007
Zaczęliśmy odczuwać głód maliny przestały nam wystarczać . Upolowaliśmy sarnę i upiekliśmy ją, była nawet, nawet. W ten sam dzień obeszliśmy całą wyspę w wzdłuż i w szerz , nic ciekawego nie znaleźliśmy .

17 August, 2007
We started feeling hunger for the raspberry stopped being enough for us. We shot the roe deer and we baked. She was even, even. In the same day we got around the entire island in lenght, and in promote, we found nothing interesting.

21 sierpień 2007
Dziś mija tydzień pobytu na wyspie . Powoli tracimy nadzieje. Jesteśmy brudni i zmęczeni, nie mamy ubrań i wiele rzeczy nie zbędnych do życia . Wiemy że nie możemy się poddać, co raz częściej dochodzi do kłótni, ale czemu się tu dziwić.

21 August, 2007

Today pass is stay week on the island. Showly we lose hope. We are dirty and tired, we do not have clothes and a lot of unnecessary thing to life. We know, that we can not surrender, which more often comes to quearrel, but why are there no wonder?

23 sierpień 2007
Obudziliśmy się rano jak zawsze , lecz nie było to normalny dzień na horyzoncie widzimy statek . To niesamowite! Jesteśmy uratowani, hura ! Nasz pobyt na wyspie trwał 10 dni . w tym czasie nasze rodziny strasznie bały się o nas. Najdziwniejsze w tej przygodzie było to że byliśmy od domu jakieś 50 kilometrów na wysepce na środku jeziora.

We wake up at morning as ever, but it wasn't a normal day. On the horizon we can see a ship. It is amazing! We are rescued, hura! Our stay on the island lasted ten days. At the time, our families terribly worried about us. The strangest thing in this adventure was that the fact we were from the house fifty kilometres on the island in the middle of the lake.