Odpowiedzi

2011-09-13T14:05:14+02:00

Reakcja:

2 Na + 2 H₂O⇒ 2 NaOH + H₂


Dane :

mw (masa wody) =150g

m Na (masa sodu)= 4,6g

M (masa 2 moli sodu) 2 Na = 2* 23g = 46g

M 2 NaOH = 2 (2*23g + 16g + 1g)= 80g

M H₂ = 2*1g = 2g

 

Zgodnie z reakcją:

z 46g Na --------uzyskano----80g NaOH
to z 4,6g Na ----uzyskamy----Xg NaOH

 

X= 4,6g *80g : 46g = 8g NaOH ( ms)


W reakcji wydziela się także wodór. Obliczam masę wydzielonego wodoru:


z 46g Na ------uzyskano-------2g H₂
to z 4,6g Na---uzyskamy-------X g Na


X =4,6g * 2g : 46=  0,2g H₂

Obliczam masę roztworu :

mr = mw + m Na - m wydzielonego H₂= 150g + 4,6g - 0,2g = 154,4 g (mr)

 

Obliczam stężenie procentowe (C%):

C% = ms *100% : mr = 8g * 100% : 154,4g= 5,18 %

4 3 4