Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-28T16:54:52+02:00
;P robiłam to kiedyś:
Pod koniec I Wojny Światowej na ziemiach polskich kształtują się ośrodki politczne, które na danym terenie dążą do przejęcia władzy. Jesienią 1917 roku Niemcy mianowali Najwyższą Władzę w Królestwie Polskim - Radę Regencyjną, a ta w grudniu 1917 roku desygnowała Radę Ministrów. Kompetencje tych ciał były bardzo ograniczone. Niemniej samo ich powołanie świadczyło o nowym kursie polityki niemieckiej. Na terenie Galicji 28 października 1918 roku została powołana Polska Komisja Egzekucujna jako odrębny ośrodek władzy, będąca Pierwszym Polskim Rządem Dzielnicowym. Funkcjonowała pod prezesurą przywódcy PSL Piast - Wincentego Witosa. Po zakończeniu I Wojny Światowej na politycznej mapie Europy znów pojawiło się niepodległe państwo Polskie. Na ten fakt złożyło się wiele przyczyn. W listopadzie 1918 roku ziemie polskie znajdowały się w całości w rękach państw centralnych. Ich klęska dawała gwarancję odzyskania niepodległości przez Polskę niemal automatycznie - zwłaszcza, że sprzymierzone państwa uznawały prawo Polaków do niepodległego bytu. Niewątpliwie okolicznością dla Polaków, niezwykle korzystną okazał się fakt, że Rosja na skutek bolszewickiego przewrotu i następnie pokoju z Niemcami w Brześciu, znalazła się poza dyktującymi pokój macarstwami. Gdyby była w ich gronie i współdecydowała o losach Polski, z całą pewnością ewentualna niepodległość byłaby mocno zagrożona. Bez większego znaczenia okazały się Deklaracja Praw Narodów Rosji - uchwalona na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad 8 listopada 1917 roku oraz słynny Dekret Rady KOmisarzy Ludowych z 29 sierpnia 1918 roku, określony jako przekreślenie rozbioru. Niepodległość Polski była przede wszystkim wynikiem własnych polskich starań. Powołanie legionów i ich krwawa walka były jedną z przyczyn wypłynięcia sprawy polskiej na forum międzynarodowym. Legiony stały się też pośrednią przyczyną przełomowego aktu 5 listopada, który bardzo posunął tę sprawę naprzód. Natomiast pwszechny pojkot społeczeństwa wobec niemieckich prób pozyskania polskiego rekruta ułatwiał zdobywanie poparcia dla POlski przez działający w Paryżu Komitet Narodowy Polski. Nawet istnienie pogardzanej często Rady Regencyjnej miało swoje znaczenie. Przygotowywało bowiem dla odradzającego się państwa, kadry wykwalifikowanych urzędników i nauczycieli w działającym już polskim szkolnictwie. Nie należy też zapominać o tradycji powstań narodowych, które utrwalały patriotyzm i polską świadomość narodową. Pokazały także światu determinację Polaków gotowych w każdej chwili chwycić za broń w walce o wolność.
5 3 5