Odpowiedzi

2010-01-17T09:53:01+01:00
Nie naapisałaś jakiego dyrektora , ale przypuszczam że chyba szkoły ;PP
1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2. Dyrektor szkoły kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy szkoły i zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne.

4. Dyrektor w szczególności decyduje w następujących sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

d) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponoszenia pełnej odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowania administracyjnej, finansowej oraz gospodarczej obsługi szkoły,

e) współdziałania ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk szkolnych,

f) określenia, w porozumieniu z Radą Rodziców, wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły,

g) określenia, w porozumieniu z Radą Rodziców, sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

5. Do zadań dyrektora szkoły należy:

a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole pracowników,

b) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

c) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

d) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

e) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

f) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej, samodzielnej pracy uczniów,

g) podawanie do publicznej wiadomości do dnia 31 marca roku szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników obowiązujących od nowego roku szkolnego,

h) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

6. Dyrektor szkoły odpowiada za właściwą organizację przebiegu sprawdzianu w szkole.

7. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, zastępuje go wicedyrektor.

8. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i pracuje wg ustalonego regulaminu.

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkolę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

11. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

12. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:

a) planuje, organizuje i przeprowadza badania wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

b) opracowuje program rozwoju szkoły, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły i terminy ich realizacji,

c) analizuje wyniki sprawdzianu lub egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje stosowanie potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie,

d) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

e) dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz oceny jego dorobku zawodowego,

f) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycielom ubiegającym się o kolejne stopnie awansu zawodowego a także przydziela im opiekunów stażu,

g) powołuje i przewodniczy pracom komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

h) nadaje lub odmawia nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście,

i) uczestniczy w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,

13. Dyrektor szkoły wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego.
2010-01-17T09:54:03+01:00
Uprawnienia dyktatora:
-urzędnik nadzwyczajny o nieograniczonej władzy wojskowej i cywilnej
-od decyzji dyktatora nie było odwołania
-powoływał dowódcę jazdy który w czasie wojny dowodził jazdą, podczas gdy dyktator stał na czele piechoty
-towarzyszyło mu nawet 24 liktorów w samym mieście
-przyznawano mu władzę absolutna na okres maksymalnie sześciu miesiecy
2010-01-17T10:02:32+01:00
Dyktator- uprawnienia:
-przyznawano mu władzę absolutna na okres maksymalnie sześciu miesięcy;
-powoływał dowódcę który w czasie wojny dowodził jazdą, podczas gdy dyktator stał na czele piechoty;
-urzędnik o nieograniczonej władzy wojskowej i cywilnej
-od decyzji dyktatora nic nie mogło być odwołane;