Witam,
Bardzo was proszę o:
przygotowanie tekstu na temat współczesnych wojen, błagam nie kopiujcie z jakichś serwisów, proszę o napisanie, Mają to być informacje, ale tak podane żeby każdy zrozumiał, (nie tak jak w wiki).

Zależy mi bardzo na tym, (praca na 4 z geografi, na półrocze)

Punktów daję tyle ile tylko mogę...

1

Odpowiedzi

2010-01-17T11:33:56+01:00
Życie człowieka uwarunkowane jest szeregiem czynników o charakterze przyrodniczym i społecznym.
Spośród licznych niebezpieczeństw czyhających na człowieka większa ich część stanowi efekt uboczny cywilizacji ludzkiej, a więc jest ściśle związana z aktywnością życiową człowieka, jego moralnością pro lub antyspołecznymi postawami i zachowaniami we wszystkich ważniejszych dziedzinach egzystencji takich jak kultura, polityka, nauka, gospodarka, część zagrożeń natomiast wymyka się jednoznacznemu przypisaniu ich działaniu ludzi.
Owe zagrożenia i zawarte w nich wyzwania mają charakter globalny i powszechny, dotyczą całej ludzkości, a także fundamentalny. Są bowiem rezultatem dotychczasowej działalności człowieka w skali globu i decydują bądź o dalszym trwaniu gatunku ludzkiego, o jego przetrwaniu, bądź przynajmniej o kierunku jego rozwoju i sposobie trwania.

PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA
Na liście owych podstawowych problemów, istotnych dla przyszłych losów ludzkości-już istniejących i dotąd nierozwiązanych, należy umieścić problem przestrzegania praw człowieka. Dzięki prawom człowieka możliwa staje się pełniejsza ochrona jednostki przed innymi ludźmi oraz przed władzą- samowolą państwa, urzędów, policji. Mimo jednak zainteresowania, jakim Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i jej treść obdarzane są przez polityków, politologów, filozofów, prawników etc. a także m.in. przez Kościół katolicki, mimo istnienia wielu instytucji międzynarodowych (np.: Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komitet Helsiński) - nadal naruszane są na całym świecie, choć w różnej skali w różnych jego częściach. Stosowana jest nadal szeroko przemoc przy realizacji celów narodowych, politycznych i ekonomicznych. Opinię publiczną na co dzień absorbują występujące w różnych postaciach prześladowania religijne, polityczne, etniczne, rasowe, dyskryminacje ekonomiczne, zawodowe, płciowe.
Naruszana jest godność ludzka, często wartość życia, ograniczona wolność, nie jest respektowane prawo do pracy, szerzy się nietolerancja. Wszystkie te negatywne zjawiska można by nazwać chorobami układu społecznego prowadzącymi do istotnych i groźnych zaburzeń w relacjach międzyludzkich.

PROBLEM WOJNY
W najbardziej oczywistym i bezpośrednim oraz drastycznym związku z łamaniem praw człowieka pozostaje współcześnie problem wojny.
Paradoks wojny potęguje się współcześnie przez to, że niesie on nie tylko zniszczenia i cierpienia jednostkom i określonym zbiorowościom, ale może doprowadzić przez uruchomienie środków stanowiących wytwór ludzkiego rozumu i rozwiniętych technologii- do samozagłady gatunku ludzkiego. Tu już nie idzie o jakość trwania, lecz o fizyczne samobójstwo gatunku.
Miałem te same zadanie. Dostałem za nie przed 2 tagodniami bdb z minusem. Chyba wystarczy. co??