Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T13:06:15+01:00
2) Organy Sejmu (Senatu)

a) Marszałek Sejmu - wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez min. 15 posłów, bezwzględną większością głosów w głosowaniu imiennym. Nie można go odwołać (nie odpowiada politycznie), KOMPETENCJE : przewodniczy obradom Sejmu, strzeże jego praw i reprezentuje go na zewnątrz, zwołuje posiedzenie Sejmu i Konwentu Seniorów, kieruje pracami Prezydium Sejmu, przewodniczy mu oraz obradom Konwentu Seniorów, stosunki z Senatem, statut i sze . kancelarii Sejmu
b) Marszałek Senatu - różnice w powoływaniu- zgłasza go 10 senatorów, głosowanie tajne, można go odwołać na wniosek 34 senatorów (wicemarszałków też)
c) Wicemarszałkowie - Przewodniczą w zastępstwie Marszałka, wykonują funkcje zlecone przez niego lub Prezydium, w Senacie jest ich 3, w Sejmie ich liczba nie jest stała.
d) Prezydium (Marszałek + wicemarszałkowie) - dekonstytucjonalizacja organu, organ pomocniczy i doradczy ustala plan pracy izby po zaciągnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustala tzw. tygodnie posiedzeń, wykładnia regulaminu izby
3)Funkcje sejmu i senatu


1. Ustawodawcza
Podstawowym zadaniem Sejmu jest uchwalanie ustaw, w tym ustawy budżetowej. Sejm podejmuje niektóre decyzje w drodze uchwały, np. zarządza referendum, uchwala wotum nieufności Radzie Ministrów.

2. Kreacyjna
- uczestniczy w tworzeniu rządu udzielając wotum zaufania Radzie Ministrów lub samodzielnie wybierając prezesa Rady Ministrów i proponowany przez niego skład rządu
- za zgodą Senatu, powołuje prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich i Generalnego Inspektora Danych Osobowych
- na wniosek prezydenta powołuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego
- powołuje członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, część składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowej Rady Sądownictwa i Rady Polityki Pieniężnej

3. Kontrolna
Udziela rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa, stosuje interpelacje, może wyrażać wotum zaufania wobec Rady Ministrów większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, wotum nieufności wobec Rady Ministrów bądź poszczególnych ministrów. Posłowie kierują do premiera lub poszczególnych ministrów interpelacje oraz pytania w sprawach bieżących. Rozpatrują sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wysłuchują corocznej informacji Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania jakiejś sprawy.


4)Prawa i obowiązki posła senatora

Obowiązki senatora i jego uprawnienia uregulowane są szczegółowo przez przepisy prawne: Konstytucję RP, ustawy - wśród nich przede wszystkim przez ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora - oraz Regulamin Senatu.
Senator ma obowiązek czynnego uczestniczenia w posiedzeniach Senatu oraz organów Senatu (komisji senackich, Prezydium Senatu, Konwentu Seniorów). Jeżeli senator narusza ten obowiązek i opuszcza bez usprawiedliwienia posiedzenia albo jest obecny na posiedzeniu, ale nie bierze udziału w głosowaniu, to obniżane są świadczenia pieniężne, które otrzymuje za dany miesiąc. Na posiedzeniach plenarnych senator może zabrać głos w omawianej przez Senat sprawie, zgłaszać wnioski do dyskutowanej przez Senat ustawy i uchwały (proponować jej odrzucenie, przyjęcie bez poprawek albo wnosić do jej tekstu poprawki), zgłaszać tzw. wnioski formalne (np. ogłoszenie przerwy, ograniczenie czasu przemówień) oraz wnioski dotyczące porządku obrad. Jeżeli senator przedstawiał na posiedzeniu Senatu stanowisko komisji senackiej w sprawie rozpatrywanej ustawy, to po ostatecznym jej rozpatrzeniu przez Senat ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach odpowiednich komisji sejmowych, na których wyjaśnia przyjęte przez Senat stanowisko.
Senator ma również obowiązek zgłoszenia swojej kandydatury przynajmniej do jednej stałej komisji senackiej. trybu jej obrad. Senator może także brać czynny udział w pracach każdej innej komisji, której nie jest członkiem, ale nie może wtedy uczestniczyć w głosowaniu.na pierwsze nie wiem ale reszte masz z ksiazki ci dalalam mojej
47 1 47