Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:35:39+01:00

PRZEJRZYSTA GMINA - MODEL WDRAŻANIA ZASAD
Prezentowany model ma udoskonalać praktykę stosowania w swoich gminach zasady przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji.
Model ten został przygotowany na bazie "Modelu Przejrzystej Gminy" opracowanego dla Fundacji im. Stefana Batorego przez Andrzeja Szeniawskiego przy współpracy Grażyny Prawelskiej-Skrzypek.
W modelu proponujemy kilka zasad. Wprowadzenie ich do praktyki funkcjonowania samorządów, osiągnięcie i utrzymanie odpowiednich standardów w ich realizacji spowoduje znaczące uodpornienie samorządowej administracji publicznej na chorobę zwaną korupcją. Nie oznacza to oczywiście, że niemożliwe będzie działanie korupcyjne pojedynczych, nieuczciwych urzędników, ale system będzie ograniczał skalę tego typu zachowań jak również sprzyjać będzie, w większym niż dziś stopniu, ich ujawnianiu i eliminowaniu.
Sprawa korupcji w samorządach terytorialnych absorbuje wiele uwagi. Opinia publiczna piętnuje takie zachowania, lecz w niewielkim stopniu zajmuje się prowadzeniem dyskusji na temat sposobów ograniczania występowania zjawiska. Niewielkie też wsparcie przychodzi w tej dziedzinie ze strony administracji rządowej czy ustawodawcy. Formułowany jest postulat jawności życia publicznego, który zgodnie z przepisami sprowadza się do prowadzenia przez gminy słupa ogłoszeniowego w Internecie oraz do bardzo represyjnego i kontrowersyjnego obowiązku ujawniania dochodów i stanu majątkowego przez funkcjonariuszy publicznych i ich rodzin. Rozwiązania te, choć ważne, nie zmieniają zasadniczo istniejących w administracji warunków, w których nieuczciwi urzędnicy mogli rozwinąć swój proceder. Prawdziwym wyzwaniem jest takie przekształcenie sposobu funkcjonowania administracji, aby przestrzeń dla zachowań nieetycznych była jak najmniejsza, oraz aby stopniowo wykształcić w każdej społeczności lokalnej efektywnie działający mechanizm kontroli władzy. Tworzenie takiego środowiska jest zadaniem daleko szerszym niż wspomniane na wstępie regulacje prawne, bowiem celem jest nie tylko tworzenie mechanizmu ujawniania i piętnowania zachowań nieetycznych post factum, ale przede wszystkim tworzenie warunków, w których samo działanie korupcyjne będzie trudniejsze do zrealizowania.