Proszę o natychmiastową pomoc w rozwiązaniu poniższych zadań! To BARDZO ważne..

1. Do 2 kg wody o temp 20 stopni dolano 2 kg wody o temp 40 stopni. Ile wynosiła temperatura końcowa po wymieszaniu?

2. Jaka ilość ciepła jest potrzebna, aby doprowadzić do wrzenia 1 kg wody o temperaturze 10 stopni?
(Ciepło właściwe wody = 4200 J/kg*C)

3. O ile stopni ogrzeje się woda o masie 2 kg, jeżeli dostarczono jej 54 kJ ciepła?

4. Jaką ilość srebra można ogrzać o 10 stopni dostarczając mu 1,16 kJ ciepła?
(Ciepło właściwe srebra - 236 J/kg*C)

5. Do 10 l wody o temperaturze 60 stopni dolano wodę o temperaturze 10 stopni. Ile wody zimnej dolano, jeżeli po wymieszaniu temperatura wynosiła 40 stopni. Pomiń straty energii.

1

Odpowiedzi

2010-01-18T14:18:08+01:00
Zad1
Dane:
woda cieplejsza
m₁ = 2 kg
T₁ = 40⁰C
woda zimniejsza
m₂ = 2 kg
T₂ = 20⁰C
T₁ = ?
Rozw.:

Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw × ( T -T₂ )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T₁ -T) = m₂ × Cw × ( T -T₂ )
m₁ × ( T₁ -T) = m₂ × ( T -T₂ )
m₁T₁ - m₁T = m₂T - m₂T₂
m₁T₁ + m₂T₂ = m₂T + m₁T
m₁T₁ + m₂T₂ = T(m₂ + m₁)
T = m₁T₁ + m₂T₂ / m₂ + m₁ = 30 ⁰C

Zad 2
Dane:
m = 1 kg
T₁ = 10⁰C
T₂ = 100 ⁰C
Cw =4200 [J/kg×⁰C]
Rozw.:
Q = m × Cw × ΔT
ΔT= T₂ -T₁
Q₁ = m × Cw × ( T₂ -T₁) = 1 kg × 4200 [J/kg×⁰C] ×90⁰C = 378000J

Zad3
Dane:
Q = 54 kJ= 54000 J
m = 2kg
Cw =4200 [J/kg×⁰C]
Rozw.:

Q = m × Cw × ΔT
ΔT = Q / m × Cw = 54000 J / 2 kg × 4200 [J/kg×⁰C] = 6,42 ⁰C

Zad 4
Dane:
Q = 1,16 kJ=1160 J
Cw =236 [J/kg×⁰C]
ΔT = 10 ⁰C
m = ?
Rozw.:
Q = m × Cw × ΔT
m = Q / Cw × ΔT = 1160 J / 236 [J/kg×⁰C]×10 ⁰C = 0,49 kg

Zad 5
Dane:
m₁ = 10 kg
T₁ = 60⁰C
T = 40⁰C
T₂ = 10 ⁰C
m₂ = ?


Rozw.:

Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw × ( T -T₂ )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T₁ -T) = m₂ × Cw × ( T -T₂ )
m₁ × ( T₁ -T) = m₂ × ( T -T₂ )
m₂ = m₁ × ( T₁ -T) / ( T -T₂ ) = 10kg×(60⁰C-40⁰C)/(40⁰C-10⁰C) = 6,66 kg