Odpowiedzi

2010-01-17T22:58:00+01:00
It is put in north-east part < frequent > polish < poland >, in podlasia province. Central part of puszcza bialowieska occupies. Year catches on behind (for) its (his) start of existence 1921, when forestry build (create) on part of present area of park „ reservation ”. Forestry has been transformed reservation in year in (to) in bielovezha 1932 „ ” „ park national ”. In 1947 year this unit restytuowano as bialowieski national park presents , it functions under this name for today. Park occupies surface 10 517,27 ha, that presents 1/6 polish puszcza bialowieska part < frequent >. It is placed under strict protection 5725,75 ha, under effective protection 4438,20 ha, landscape protection led is built (created) on area around park 353,32 .ha be zone protective – otulina, which (who) ascertain wood (forests) developed about surface to composition of (warehouse of) park 3224,26 .ha include enter 3 unit administrative protective reach presents Orłówka, protective reach Hwoźna and center of cultivating of aurochs with three raising reservations ( and reservation of exponential aurochs ). Bialowieski national park protects maintained (behaved) fragment of puszcza bialowieska on best – last europe wood (forest) natural niżu, at the nature primary (original), that stretched before centuries (ages) in zone of leafy wood (forest) and scratch < blend >. It is characterized big biological diversity. Among others, it takes a stand in park 809 sorts of plants naczyniowych, over 3 thousand sorts of plants zarodnikowych and mushrooms, 200 sorts almost < law (as of right) > mchów and sorts of overgrowth 283. It ascertain over 8 thousand sorts of invertebrates, ok. 120 Sorts of birds lęgowych and sorts 52 ssaków. Old, primary (original) differ in different stages of schedules abundance of dead timber bialowieski park national drzewostany and for natural wood (forests) presence of typical sort. We meet from among birds here e.g. sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego and białogrzbietego; with (from) – chrząszczy żerdziankę Urussowa, oak pachnicę, rozmiazga kolweńskiego; with (from) butterfly – lotnicę zyskę, szlaczkonia torfowca. Many of they takes a stand on not numerous areas beyond puszcza bialowieska. Aurochs is symbol of park – biggest land-based europe ssak. Impressive puszcza bialowieska start last for lowland aurochs process of restitution also ostoją.Tu, or retrieving of he (it) nature. Most numerous population lives in puszcza bialowieska presently aurochs in the world wolnościowa. She (it) counts in (to) its (her) polish ok part < frequent >. 430 Persons. Bialowieski national park is sole polish natural object, by on list of world heritage inscribe united nations educational, scientific and cultural organization. Bielovezha presents most important reservation of biosphere too – central zone.


to po polsku jest tak: położony jest (park białowieski) w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej.

Za początki jego istnienia przyjmuje się rok 1921, kiedy na części obecnego obszaru Parku utworzono leśnictwo „Rezerwat”. W roku 1932 leśnictwo „Rezerwat” zostało przekształcone w „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 roku jednostkę tę restytuowano jako Białowieski Park Narodowy, pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.

Park zajmuje powierzchnię 10 517,27 ha, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Pod ochroną ścisłą znajduje się 5725,75 ha, pod ochroną czynną 4438,20 ha, ochrona krajobrazowa prowadzona jest na obszarze 353,32 ha. Wokół Parku utworzona jest strefa ochronna – otulina, która obejmuje lasy zagospodarowane o powierzchni 3224,26 ha.

W skład parku wchodzą 3 jednostki administracyjne: Obręb Ochronny Orłówka, Obręb Ochronny Hwoźna i Ośrodek Hodowli Żubrów (z trzema rezerwatami hodowlanymi i Rezerwatem Pokazowym Żubrów).


Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną. W Parku występuje m.in. 809 gatunków roślin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków. Stare, pierwotne drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. Spośród ptaków spotykamy tu np.: sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego; z chrząszczy – żerdziankę Urussowa, pachnicę dębową, rozmiazga kolweńskiego; z motyli – lotnicę zyskę, szlaczkonia torfowca.
Wiele z nich występuje na nielicznych obszarach poza Puszczą Białowieską.

Symbolem Parku jest żubr – największy ssak lądowy Europy. Puszcza Białowieska okazała się dla żubra nizinnego ostatnią ostoją.Tu także rozpoczęto proces jego restytucji, czyli przywracania go naturze. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie. W polskiej jej części liczy ona ok. 430 osobników.

Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym, wpisanym przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa. Stanowi też najważniejszą – centralną strefę Rezerwatu Biosfery Białowieża.
6 4 6
2010-01-17T23:04:49+01:00
Bialowieza National Park, created in 1932, is one of 23 national parks on Polish territory.
Bialowieza National Park lies at the watershed of the Vistula and the Neman. The most valuable area of the park lies at the confluence of the rivers and Hwoźnej Narewka. In the forest the river has its source Orłówka. In addition, the park area tributaries flowing Narewka: Łutownia, Przedzielna and Braszcza.
Bialowieza primeval forest preserved as one of the few natural forests in Poland, without human intervention. Over 2 / 3 of the park occupy deciduous forests. Occupy the largest area of oak-hornbeam forests (oak - hornbeam), which grow in most fertile soils of the forest of Bialowieza. In areas flooded with water for a few months to grow and riverine swamps, consisting mainly of black alder and ash. In drier areas the forests are growing pine, spruce and mixed. Overall, there exists 20 species of forest. general flora of the park has 4 500 plant species including 728 species of vascular plants, 277 species of lichens and more than 3000 species of fungi. Of particular rare plants living in the park include the European globe flower, Siberian kosaćca, arnica and violet swamp.
The richness of the local forest can best be seen in the local forest piętrowości hailstones. The highest occupied floor, often in excess of 50m, single spruce. Below them, at a height of 40 meters to grow oaks, limes and maples. The lowest, because at the height of 20 m trees grow graby.Najciekawsze in Bialowieza National Park is Jagiello Oak.
In forest Bialowieza live about 12 000 species, among which are invertebrates, particularly insects (8 000 species). Moreover, there exists 120 species of birds, 7 species of reptiles and 11 species of amphibians.
The symbol of the park bison, it is in this park ocalono from destruction is an animal. Bison already almost completely extinct in the eighteenth century. They survived only a few populations in the Caucasus and Bialowieza Forest. In 1919, the last specimen was killed in the Bialowieza Forest. The Caucasian population perished. Sciences began to pull individuals from zoos. Were initially grown on a separate courtyard. Only in 1952 the first specimens were released into the wild. Currently living in Bialowieza primeval forest of about 500 bison, and nearly 2000 worldwide. All living bison come from Białowieża breeding.
To the Bialowieza National Park every year come about 200 000 tourists. Areas of strict protection may come under the care of the tourists only authorized guardian. In this area is shared trail is 4 km. Within the Conservation Hwoźna run two marked walking and cycling routes with a length of 6.5 kilometers and 11.5 kilometers. In the valley Narewka tower was built to observe the animals. Great popularity also reserve the Bison Demo and Museum of Natural History.a to jest tłumaczenie

Białowieski Park Narodowy, utworzony w 1932 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski.
Białowieski Park Narodowy leży przy wododziale Wisły i Niemna. Najbardziej cenny obszar parku leży w widłach rzek Hwoźnej i Narewki. W puszczy ma swoje źródło rzeka Orłówka. Ponadto przez obszar parku przepływają dopływy Narewki: Łutownia, Przedzielna i Braszcza.
Białowieska puszcza zachowała się jako jeden z nielicznych w Polsce lasów naturalnych, bez ingerencji człowieka. Ponad 2/3 powierzchni parku zajmują lasy liściaste. Największą powierzchnię zajmują lasy grądowe (dębowo - grabowe), które rosną na najżyźniejszych glebach puszczy Białowieskiej. W miejscach zalewanych przez kilka miesięcy wodą rosną olsy i łęgi, składające się głównie z olszy czarnej i jesionu. W suchszych miejscach rosną natomiast bory sosnowe, świerkowe i mieszane. Ogólnie rzecz biorąc występuje tu 20 gatunków lasów. ogólnie flora parku liczy 4 500 gatunków roślin, w tym 728 gatunków roślin naczyniowych, 277 gatunków porostów i ponad 3000 gatunków grzybów. Spośród szczególnie rzadkich roślin żyjących w tym parku należy wymienić pełnika europejskiego, kosaćca syberyjskiego, arnikę górską i fiołka bagiennego.
Bogactwo tutejszej puszczy najlepiej widać w piętrowości tutejszych lasów grądowych. Najwyższe piętro zajmują, przekraczające nierzadko 50m, pojedyncze świerki. Pod nimi, na wysokości 40 m rosną dęby, lipy i klony. Najniżej, bo na wysokości 20 m rosną graby.Najciekawsze drzewa na terenie Białowieskiego Parku Narodowego to Dąb Jagiełły.
W puszczy Białowieskiej żyje około 12 000 gatunków zwierząt, wśród których przeważają bezkręgowce, a w szczególności owady (8 000 gatunków). Ponadto występuje tu 120 gatunków ptaków, 7 gatunków gadów i 11 gatunków płazów.
Symbolem parku jest żubr, gdyż właśnie w tym parku ocalono od zagłady to zwierzę. Żubry wyginęły juz prawie całkowicie w XVIII wieku. Ich nieliczne populacje przeżyły jedynie na Kaukazie i w Puszczy Białowieskiej. W 1919 zabity został ostatni osobnik w Puszczy Białowieskiej. Wyginęła również populacja kaukaska. Do Białowieży zaczęto ściągać osobniki z ogrodów zoologicznych. Początkowo hodowane były na osobnym dziedzińcu. Dopiero w 1952 roku pierwsze okazy zostały wypuszczone na wolność. Obecnie w Białowieskiej Puszczy żyje około 500 żubrów, a niespełna 2000 na całym świecie. Wszystkie żyjące żubry pochodzą właśnie z białowieskiej hodowli.
Do Białowieskiego Parku Narodowego co roku przyjeżdża ok 200 000 turystów. Do obszarów ochrony ścisłej mogą wejść turyści jedynie pod opieką uprawnionego opiekuna. Na tym obszarze udostępniony jest szlak o długości 4 km. W Obrębie Ochrony Hwoźna biegną dwa znakowane szlaki piesze i rowerowe o długości 6,5 km i 11,5 km. W dolinie Narewki wybudowano wieżę do obserwacji zwierząt. Dużą popularnością cieszy się ponadto Rezerwat Pokazowy Żubrów i Muzeum Przyrodnicze.


15 3 15