1.Wyjaśnij, na czym polega reakcja ksantoproteinowa??
2.Co to jest woda królewska??
3.Tlenek azotu(IV) dobrze rozpuszcza sie w wodzie i reaguje z nia tworząc kwas azotowy (V) i tlenek azotu (II). Napisz i uzgodnij równanie tej reakcji??
4.wyja.snij na czym polega szkodliwosc wystepowania tzw. kwąsnych deszczór??
5.Napisz wzór kwasu azotowego (III) oraz tlenku kwasowego tego kwasu??
6.Oblicz zawartosc procentowa (%masowy) azotu w kwasie azotowym (V) i w kwasie azotowym (III)
7.Oblicz ile gramów tlenku azotu(V) musi przereagowac z woda a by powstały 63g kwasu azotowego(V)
8.Oblicz zawartosc procentowa(%masowy) fosforu w kwasie fosforowym (V)
9.Wyjasnij na czym polega proces dysocjacjijonowej kwasów
10.Wyjaśnij dlaczego wodorotlenek sodujest nazywany sodą żrącą lub ługiem sodowym??
11.Wyjaśnij dlaczego wodorotlenek potasu ma podobne właściwosci do wodorotlenku sodu??
12.W 100g wody rozpuszczono 20g wodorotlenku potasu.Oblicz stęzenie procentowe tego roztworu?
13. POdaj nazwę związku:
a) LiOH
b)Sn(OH)4
c)Al(OH)3
d)SN(OH)2
e)Zn(OH)2
f)FE(OH)3
14.Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji dysocjacji jonowej
a) ...........------> k+ + OH - (te płasuiki i minusiki u góry)
b)Ba(OH)2 ------>........ + .........
c)LiOH -------> ....... +..........
d)......... -------> Mg2+ + OH-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T14:15:31+01:00
1. Scinanie białka
2. 1 objętość HNO₃ i 3 obj. HCl
3. 3NO₂+H₂O---> 2HNO₃+ NO
4. niszczą budynki, zanieczyszczają środowisko wodne i lądowe, zatruwają wodę itp
5. HNO₂ i NO₂
6. HNO₂ - 14u*100%/47u=29%
HNO₃- 14*100%/63u=22%
7. N₂O₅ + H₂O ----> 2HNO₃
54g 9g 63g
8.31u*100%/98u=31%
9. Kwasy dysocjują na kationy metali i aniony reszt kwasowych
10. ponieważ ma własciwości żrące
11. ponieważ metale z których się składają są z tej samej grupy
12.C%= 20g*100%/120g=16,6%
13.wodorotlenek: litu, cyny(IV), glinu, cyny(II), cynku, żelaza(III)
14. KOH
Ba²+ + 2OH-
Li+ + OH-
Mg(OH)₂
2 5 2