Odpowiedzi

2010-01-18T17:52:14+01:00
C++
include <iostream>
using namespace std;

void main ()
{
---int suma;
---int tab[10];
---float srednia;

---suma = 0;
---srednia = 0;
---srand(time(NULL));

---for (int i = 0; i < 10; i++)
---{
------tab[i] = rand();
------suma = suma + tab[i];
---}

---srednia = suma / 10;

---cout<<"Suma "<<suma<<". Srednia "<<srednia<<".";
---system ("PAUSE");
}

pascal
program licz;
const n = 10;
-------s = 100; {z jakiego zakresu losujemy liczby}
type tablica = array [1..n] of integer;
var suma, i: integer;
-----srednia: real
-----tab: tablica;

begin
---suma := 0;
---srednia := 0;
---randomize

---for i := 0 to 10 do
---begin
------tab[i] := rand(s);
------suma := suma + tab[i];
---end;

---srednia := suma / 10;

---write ('Suma ', suma, '. Srednia ', srednia);
---readln;
end.

UWAGI!
Znaki '-' nie należą do kodu, przed wklejeniem do kompilatora trzeba je usunąć (poprawiają przejrzystość kodu, tu się nie da dać tabulatora). Instrukcja 'system ("PAUSE")' i 'readln' na końcu kodu w zasadzie nie jest potrzebna, ale dzięki niej program od razu po wczytaniu danych nie zamknie się tylko poczeka na naciśnięcie ENTER i będzie można zobaczyć wynik.

w razie pytań pisz na pw
2010-01-18T18:22:13+01:00
Program napisany w Pascalu

program przy;
uses crt;
var t:array[1..10]of byte;
i:byte;
s:integer;
n:real;
begin
randomize;
for i:=1 to 10 do t[i]:=random(200);
s:=0;
for i:=1 to 10 do s:=s+t[i];
n:=s/10;
writeln('Suma tych liczb wynosi ',s,' a srednia wynosi ',n:0:0;
end.

Jeśli wyskoczył by błąd to napisz do mnie
2010-01-18T18:28:48+01:00
Mogłeś napisać w jakim języku :P

W każdym razie w PHP:

<?php
$match=array(0=>rand(1,10),1=>rand(1,10),2=>rand(1,10),3=>rand(1,10),4=>rand(1,10),5=>rand(1,10),6=>rand(1,10),7=>rand(1,10));
for($i = 0; $i < count($match)-1; $i++){
if($i==0){
$oblicz = $match[$i];
}else{
$oblicz = $oblicz+$match[$i];
}
}
$wynik = ($oblicz)/count($match);
echo($wynik);
?>