Odpowiedzi

2009-09-28T21:24:36+02:00
32 ⁻² razy15 ³/16⁻² razy 3 ³ :0,2 ² razy0,2 ⁻³ / 0,4 ² razy 2 ⁻³ =
2⁻² razy15 ³ razy 3 ³ :0,2 ² razy 0,1 ⁻³ / 0,4 ² =
15 ³ razy 3 ³/4 * 0,4 ²/0,2 ² razy 0,1 ⁻³ =
45 ³/4 * 2 ²/ 0,1 ⁻³ = 45 ³ * 1/ 0,1 ⁻³ = 45 ³ * 0,1 ³ = 4,5 ³