Odpowiedzi

2010-01-20T16:05:51+01:00
1988 16 września Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Polska - EWG
1989 14 lipca
19 września Powołanie programu PHARE
Podpisanie umowy o handlu i współpracy handlowej i gospodarczej
1990 26 lutego
25 maja Powołanie ambasadora Polski przy WE - Jan Kułakowski.
Złożenie przez Polskę wniosku w/s rozpoczęcia negocjacji umowy o stowarzyszeniu
1991 26 stycznia
16 grudnia Powołanie pełnomocnika rządu do spraw integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej - Jacek Saryusz-Wolski
Podpisanie Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a WE
1992 1 marca
4 lipca
16 września Obowiązywanie Umowy przejściowej
Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Sejm RP
Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Parlament Europejski
1993 21-22 czerwca Potwierdzenie przez Radę Europejską w Kopenhadze możliwości członkostwa w UE krajów stowarzyszonych (po spełnieniu kryteriów kopenhaskich)
1994 1 lutego
7 marca
8 kwietnia
9-10 grudnia Wejście w życie Układu europejskiego
Pierwsze spotkanie Rady Stowarzyszenia RP - UE
Złożenie przez Polskę wniosku o członkostwo w UE (Ateny)
Potwierdzenie przez UE woli rozszerzenia o kraje stowarzyszone i przyjęcie strategii przedakcesyjnej (Essen)
1995 26-27 czerwca
17 lipca Formalne potwierdzenie strategii, tzw. Biała księga (Cannes)
Podpisanie Protokołu dodatkowego do Układu europejskiego w/s otwarcia programów wspólnotowych dla Polski
1996 3 października
31 grudnia Rozpoczęcie działalności Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
Ratyfikowanie protokołu dodatkowego do Układu europejskiego w/s otwarcia programów wspólnotowych dla Polski
1997 28 stycznia
2 kwietnia
12-13 grudnia Przyjęcie przez rząd RP Narodowej Strategii Integracji
Uchwalenie przez Sejm RP Konstytucji RP (z art. 90. pełniącym funkcję tzw. klauzuli europejskiej)
Podjęcie przez RE w Luksemburgu decyzji o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Polską - (nowa edycja PHARE)
1998 12 marca
16 marca
24 marca
27 marca
31 marca
23 czerwca Obrady Konferencji Londyńskiej dla państw kandydujących
Przyjęcie przez UE pierwszej edycji dokumentów Partnerstwo dla członkostwa (PHARE, SAPARD i ISPA)
Ustanowienie pełnomocnika rządu ds negocjacji o członkostwo w UE - Jan Kułakowski
Powołanie przez rząd RP Polskiego Zespołu Negocjacyjnego
Rozpoczęcie w Brukseli negocjacji członkowskich
Przyjęcie przez rząd RP pierwszej edycji Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE
1999 24-25 marca
4 maja Obrady Nadzwyczajnego Szczytu RE w Berlinie w/s Agendy 2000
Przyjęcie pierwszej modyfikacji Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE
2000 10 lipca
7-12 grudnia Podpisanie Trójporozumienia przez Marszałków Sejmu, Senatu i Prezesa Rady Ministrów
Podpisanie Deklaracji w sprawie rozszerzania UE (Traktat nicejski)
2001 25 stycznia
11-12 czerwca
14-15 grudnia Podpisanie przez Polskę i UE porozumienia w/s programu SAPARD
Obrady Konferencji Międzyrządowej w Luksemburgu w/s rozszerzenia UE
Przyjęcie przez RE Deklaracja dotycząca przyszłości Unii w Laeken w Belgii
2002 25 stycznia
9 października
13 grudnia Podpisanie przez Polskę i UE porozumienia w/s programu SAPARD
Podanie przez Komisję Europejską daty akcesu Polski
finał negocjacji Polski z UE podczas szczytu w Kopenhadze
2003 19 marca
9 kwietnia
14 kwietnia
16 kwietnia
7-8 czerwca Głosowanie Parlamentu Europejskiego ws raportu Komisji dot. rozszerzenia UE w 2004 r.
Parlament Europejski wyraża zgodę na przyjęcie do UE 10 nowych członków, w tym Polski
Rada Unii Europejskiej wyraża zgodę na przyjęcie do UE 10 nowych członków, w tym Polski
Podpisanie w Atenach Traktatu akcesyjnego Polski i pozostałych 9 krajów
Referendum akcesyjne w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego
2004 13-15 kwietnia
1 maja
13 czerwca
20-23 lipca
29 paździer. Przesłuchanie Komisarzy z 10 krajów przystępujących do UE - Komisarzem z Polski zostaje Danuta Hübner
Wchodzi w życie Traktat o Przystąpieniu - rozszerzenie UE o 10 nowych państw w tym Polskę
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Sesja plenarna nowo wybranego PE w wyborach uniwersalnych, bezpośrednich i poszerzonych o nowe państwa
Podpisanie przez Radę Szefów Państw i Rządów oraz ministrów MSZ traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
2005 1 lutego
17 grudnia W życie wchodzi Stowarzyszenie Porozumienia pomiędzy UE i Chorwacją ratyfikowany przez Polskę
Negocjacji przywódców państw UE w Brukseli nt budżetu UE na lata 2007-2013. Polska otrzyma 59,65 mld € funduszy strukturalnych i spójności
2006 29 paździer. Ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na logo rocznicowe UE - zwycięzcą Szymon Skrzypczak z Poznania
2007 25 kwietnia
3-10 czerwca
21-23 czerwca
27 czerwca
30 lipca
1 września
21 listopada
7 grudnia
13 grudnia
21 grudnia Ciężarówka informacyjna unijnej kampanii na rzecz różnorodności wyjeżdża w trasę (będzie podróżować po państwach UE)
Obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży
Szczyt UE w Brukseli dotyczący zmiany systemu głosowania w Radzie UE
PE i RE wydały rozporządzenie regulujące stawki roamingowe na terenie państw UE (połączenia wykonywane za granicą 0,49 €+VAT, odbierane za granicą 0,24 €+VAT)
Polska przeszła techniczne testy dostępu do systemu Schengen
Obowiązek uruchomienia eurotaryfy przez wszystkich operatorów komórkowych na terenie UE
Ciężarówka informacyjna unijnej kampanii na rzecz różnorodności kończy trasę
Ministrowie sprawiedliwości podjęli blokowaną dotychczas przez Polskę decyzję o ustanowieniu Europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci.
Szczyt UE w Lizbonie i podpisanie Traktatu reformującego UE
Symboliczne otwarcie granic w ramach Układu z Schengen w Worku Turoszowskim, na trójstyku granic polskiej, czeskiej i niemieckiej
2008 1 stycznia Polska wstępuje do Układu z Schengen - (przejścia lądowe i morskie)
1 5 1