Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T17:13:45+01:00
Jak wygląda organ obrony cywilnej w Polsce i kto jest jego szefem???
Elementy powyższej definicji
świadczą o humanitarnej istocie obrony cywilnej i stawiają ją na należnym miejscu w systemi. Pod pojęciem obrony cywilnej /ochrony ludności, ochrony cywilnej / należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu
I środowisku przed wypadkami i klęskami każdego rodzaju. Innymi słowy - zgodnie z przepisami prawa - obrona cywilna RP jest
pozamilitarnym elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks wewnętrznie skoordynowanych interdyscyplinarnych
przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, logistycznym i inwestycyjnym.
Zrozumienie potrzeby organizacji ochrony ludności cywilnej zaowocowało w Polsce utworzeniem w latach dwudziestych dwudziestego
wieku Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej i Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Ustawa sejmowa z 1934 roku o obronie przeciwlotniczej
zainicjowała proces kształtowania się sfery obronności kraju, noszącej znamiona współczesnej obrony cywilnej, której etapy rozwoju
można ująć w następujące ramy czasowe
Początki obrony cywilnej sięgają I wojny światowej.
Pierwsze bomby zrzucone z samolotów wojskowych na Paryż, Piotrogród i Freiburg
dowiodły, że należy się liczyć z możliwością przenikania na zaplecza wojujących stron i niszczenia obiektów cywilnych. Dlatego też
w poszczególnych państwach zaczęto tworzyć system obronny, chroniącego wnętrze danego kraju.
Francja, Wielka Brytania i Niemcy jako pierwsze zaczęły konkretyzować te zamiary, tworząc system zwany obroną przeciwlotniczą.