Odpowiedzi

2010-01-18T16:03:50+01:00
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to państwowa jednostka organizacyjna . działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.The National Health Fund (NHF) is a state unit. operating under the Law of 27 August 2004 on health care services financed from public funds. Fund fills in the Polish health care system payer's role: resources from the mandatory health insurance contributions, the NHF funded health services provided to insured and refundable drugs.