Odpowiedzi

2010-01-18T22:24:05+01:00
Asoby środowiska przyrodniczego są ograniczone. Wśród ogółu zasobów wyróżnia się odnawialne i nieodnawialne. Do nieodnawialnych na ogół zalicza się złoża surowców mineralnych. Do tej samej kategorii należą również gleby i obszar powierzchni produkcyjnej. Do odnawialnych zwykle zalicza się zasoby biosfery oraz zasoby wód słodkich.
Niekiedy wydziela się zasoby wyczerpalne i niewyczerpalne. Do wyczerpalnych należą złoża o zakończonej sedymentacji, do niewyczerpalnych, przy zachowaniu właściwej proporcji między popytem a podażą, należą złoża o sedymentacji nie zakończonej oraz przede wszystkim zasoby biosfery. W wyniku gwałtownego rozwoju przemysłu w XX wieku postępowało stopniowe wyczerpywanie się surowców. Zrodziło to obawy, że może dojść do całkowitego ich wyczerpania.

SUROWCE ENERGETYCZNE ŚWIATA.

W grupie surowców energetycznych najbardziej rozpowszechniony jest węgiel. Nie wszystkie zasoby węgla kamiennego i brunatnego zostały udokumentowane. Wiadomo, że zasoby tych paliw są tak wielkie, iż przy obecnym tempie wzrostu ich wydobycia, w dającej się planować przyszłości, nie zostaną wyczerpane.
Rozmieszczenie zasobów węgla na kuli ziemskiej nie jest równomierne. Szacuje się, że 95% tych zasobów znajduje się na półkuli północnej. W 1995 roku na świecie wydobyto 3787 mln ton węgla kamiennego. Od lat najwięcej węgla wydobywają Chiny – 36% światowego wydobycia w 1995 roku. Do największych spośród kilkudziesięciu zagłębi w tym kraju należą: Szensi i Szansi. Ważne zagłębia znajdują się w części północno – zachodniej Chin, oraz w Chinach Północno – Wschodnich.
Duże zasoby węgla mają Stany Zjednoczone. Największe złoża znajdują się w trzech zagłębiach: Północnych, Środkowych i Południowych Appalachów. Duże zasoby w Zagłębiu Wewnętrznym Wschodnim oraz Zagłębiu Wewnętrznym Zachodnim. Liczne mniejsze zagłębia rozrzucone są na Wyżynie Kolorado i na Wielkich Równinach. W 1995 roku USA miały około 23% udziału w światowym wydobyciu węgla kamiennego.
Na trzecie miejsce pod względem wydobycia w ostatnich latach wysunęły się Indie – 7% wydobycia światowego w 1995 roku. W kraju tym znajduje się jedno liczące się zagłębie – Damodar, nad rzeką Damodar – dopływem Gangesu.
Czwarte miejsce pod względem wydobycia węgla kamiennego zajmuje Rosja – 6% wydobycia światowego. Kraj ten posiada wielkie zasoby tego paliwa, jednak przeważająca ich część znajduje się w obszarach o niekorzystnych warunkach wydobycia. Do największych należą: wschodnia część Zagłębia Donieckiego, Peczorskie i Uralskie w części Europejskiej oraz Kuźnieckie, Czeremchowskie i Abakańskie. Największe zasoby znajduję się w warunkach, w których przy obecnym poziomie techniki wydobycie jest nieopłacalne: Tunguskie, Leńskie i Kołomyskie.
Do dużych producentów węgla należą: RPA, Australia, Polska, Kazachstan i Ukraina. Zasoby, jakimi dysponują te kraje, są wielokrotnie mniejsze niż w czterech wyżej wymienionych państwach.
Węgiel brunatny, ze względu na dużą zawartość części popiołowych i siarki oraz niską kaloryczność, jest paliwem mało cenionym. Jego udział w światowym bilansie energetycznym jest kilkakrotnie mniejszy niż węgla kamiennego. Roczne wydobycie tego paliwa wynosi ok. 1200 mln ton. Największym światowym producentem węgla brunatnego są Niemcy 16%, Rosja 8% i USA 7%. Węgiel brunatny odgrywa ważną rolę w bilansie energetycznym Polski, Czech, Turcji i Grecji.
Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego nie zostały jeszcze w pełni udokumentowane, jednak geologowie są zgodni, że nie należy liczyć na jakieś wielkie odkrycie tych surowców.
Charakterystyczną cechą rozmieszczenia zasobów ropy naftowej jest duża ich koncentracja. Według różnych szacunków 50-55% światowych zasobów przypada na złoża bliskowschodnie. Pozostałe wielkie złoża znajdują się w Rosji, Azerbejdżanie, nad Morzem Karaibskim i Zatoką Meksykańską, w Chinach, na szelfie Morza Północnego oraz nad zatoką Gwinejską.