Prosze o rozwiązanie 3 zadań!!!
Zad 1. Oblicz dla jakich wartości m prosta będąca wykresem funkcji liniowej określone wzorem y=(2m+1)x+3m-2:
a)przecina oś y w punkcie o rzędnej dodatniej
b)tworzy z osią x kąt rozwarty

Stalowa szyna w temperaturze 0 stopni celsjusza ma długość 30 m.Przy wzroście temperatur o 1 stopien celsjusza szyna wydłuża się o 0,2 mm.
a)Wyraź długość szyny wyrażoną w metrach jako funkcjętemperatury wyrażoną w stopniach.
b)Oblicz długość szyny w temperaturze 20 stopni celsjusza.
c)Przy jakiej temperaturze szyna będzie o 1 com dłuższa niż w temperaturze 0 stopni celsjusza.

zad 3. Samochód poruszał się przez 4 godziny z średnią szybkością 50km/h
a)Podaj wzór funkcji f opisującej zależność między drogą s, którą przebywa samochód a czasem t, w którym ją pokonuje.
b)Oblicz długość drogi, jaką pokona samochód w czasie 150 minut jadać z tą samą szybkością.
c)Ile czasu potrzebuje kierowca na pokonanie 120 km.

1

Odpowiedzi

2010-01-18T18:27:52+01:00
Zadanie 1.
ogólna postać funkcji liniowej
y= ax + b
a= 2m + 1
b= 3m-2
a) Aby wykres funkcji przecinał oś y w dodatnim punkcie musi zajść nierówność b > 0 a zatem otrzymujemy:
3m - 2 > 0
3m > 2
m > 2/3
b) Aby kąt był rozwarty funkcja musi być ujemna a zatem a < 0 :
2m + 1 < 0
2m < -1
m < -1/2

zadanie 2.
a)
0,2 mm = 0,0002 m
y= 0,0002x + 30 (x temperatura)
b)
podstawiając do wzoru 20 stopni Celsjusza
x+20
y= 0,0002 * 20 + 30
y=0,004 + 30
y= 30,004 m
c)
31 = 0,0002x + 30
0,0002x = 1/*10000
2x= 10000
x= 5000

zadanie 3.
a)
y=s/t
b)
150 min = 2,5h
2,5h * 50km/h = 125 km
c)
120 = 50x /50
x= 2,4h
1 5 1