Podajcie co to jest
a)punkt
b)prosta
c)półprosta
d)odcinek
e)łamana
f)kąt(i jego rodzaje miary)
g)okrąg i koło
h)wielokąty (rodzaje)
podawajcie regółki proszę bardzo podszebne na jutro????
plis plis będzie 20 punktów za rozwiązanie proszę proszę?????

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T19:07:23+01:00
A)Punkt - najmniejszy, bezwymiarowy obiekt geometryczny. Jest to jedno z podstawowych pojęć geometrii.
Punkt ma zawsze zerowe rozmiary, dwa punkty mogą więc różnić się tylko położeniem. Punkty zaznacza się na rysunku jako x (krzyżyk), kółko lub kropkę i tradycyjnie oznacza wielkimi literami alfabetu łacińskiego (A, B, C).
b) nieograniczona z obydwu stron krzywa o nieskończonym promieniu krzywizny w każdym punkcie.
c)Półprosta to jednowymiarowa figura geometryczna powstała przez przecięcie prostej w dowolnie wybranym punkcie, nazywanym początkiem półprostej. Punkt ten, oraz wszystkie punkty prostej leżące po jednej jego stronie tworzą półprostą.
d)Odcinek – w geometrii część prostej zawarta pomiędzy dwoma jej punktami z tymi punktami włącznie. Odcinek w całości zawiera się wewnątrz tej prostej.
e)Linia łamana (lub krótko łamana) to w geometrii linia utworzona z ciągu odcinków (zwanych jej bokami) w taki sposób, że

* żadne dwa następujące po sobie odcinki nie leżą na jednej prostej,
* koniec pierwszego odcinka jest początkiem drugiego odcinka, koniec drugiego - początkiem trzeciego i tak dalej.

Jeśli początek pierwszego boku pokrywa się z końcem ostatniego, to łamaną nazywamy zamkniętą; w przeciwnym razie mówimy, że łamana jest otwarta.

Jeżeli boki łamanej nie przecinają się (nie mają punktów wspólnych poza wierzchołkami), to łamaną nazywamy zwyczajną. W przeciwnym razie mówimy o łamanej wiązanej.
f)Kąt (lub kąt płaski) - każda z dwóch części płaszczyzny zawarta między dwiema półprostymi o wspólnym początku (zwanym wierzchołkiem kąta) wraz z tymi półprostymi (zwanymi ramionami kąta).
Kąty można też podzielić ze względu na miarę:

* zerowy - kąt utworzony przez dwie półproste pokrywające się, a tym samym im równy; miara kąta zerowego jest równa 0 rad (lub 0°);
* ostry - kąt o mierze większej od 0 rad (lub 0°), lecz mniejszej od π/2 rad (lub 90°);
* prosty - kąt przystający do swojego kąta przyległego. Miara kąta prostego wynosi π/2 rad (lub 90°);
* rozwarty - kąt o mierze większej od π/2 rad (lub 90°), lecz mniejszej od π rad (lub 180°);
* półpełny - każdy z dwu kątów utworzonych przez dwie półproste uzupełniające się do prostej; miara kąta półpełnego wynosi π rad (lub 180°);
* pełny - kąt utworzony przez dwie półproste pokrywające się i równy całej płaszczyźnie; miara kąta pełnego wynosi 2π rad (lub 360°);
* wypukły - kąt, który jest figurą wypukłą; miara takiego kąta jest mniejsza lub równa π rad (lub 180°) albo równa 2π rad (lub 360°);
* wklęsły - kąt, który nie jest figurą wypukłą; miara takiego kąta jest większa niż π rad (lub 180°), lecz mniejsza niż 2π rad (lub 360°).

g) okrągiem o środku O i promieniu długości r>0 nazywamy zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od punktu O jest równa r. Taki okrąg oznaczamy o(O,r)
Koło – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie (środka koła) nie przekracza pewnej wartości (promienia koła).
h)Wielokąt (albo wielobok) – spójny obszar powierzchni dwuwymiarowej, ograniczony przez zamkniętą krzywą złożoną z co najmniej trzech punktów (wierzchołków wielokąta) połączonych odcinkami (bokami wielokąta), przy czym w każdym wierzchołku kończą się dokładnie dwa boki. Punkty boków również należą do wielokąta.
2 5 2