Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:39:14+01:00
To takiej informatyki jeszcze nie doszedłem ale znalazłem takie coś z pomocą kumpla :) w necie... może pomoże :)

Program kalkulator;
uses crt;
var a,b,wynik:real;
znak:char;
begin
clrscr;
Write('Podaj pierwsza liczbe: '); {Podajemy pierwsza liczbe}
Readln(a);
Write('Podaj druga liczbe: '); {Podajemy druga liczbe}
Readln(b);
Write('Podaj znak dzialania (+, -, *, /): '); {Podajemy znak dzialania}
Readln(znak);

CASE znak OF {Instrukcja wyboru znaku dzialania}
'+':wynik:=a+b;
'-':wynik:=a-b;
'*':wynik:=a*b;
'/':wynik:=a/b

ELSE
Write('Nie ma takiego dzialania!'); {Ten komunikat wyswietla sie jesli podamy znak inny niz 1 z tych 4}
end;
if wynik=a then
Write('Wynik dzialania wynosi: ',wynik:2:2);
readkey;
end.
ewentualnie podaję :) link do innego http://playcom.w.interia.pl/pascal/79.txt
2 5 2
2010-01-18T21:08:24+01:00
Program kalkulator;
Uses crt;
Var
a,b,c:real;
dzial:char;
blad:boolean;
Begin
Blad:=false;
Write('podaj pierwszą liczbę ');
Readln(a);
Write('podaj druga liczbe ');
Readln(b);
Write(' Wybierz dzialanie (+,-,*,/) ');
Readln(dzial);
Case dzial of
'+': c:=a+b;
'-': c:=a-b;
'*':c:=a*b;
'/':if b<>0 then
c:=a/b
else blad:=true;
else blad:=true;
end;
if not blad then
writeln('wynik dzialania: ',c)
else
writeln('blad dzialania lub dzielenia przez zero');
readKey;
End.