Większośc do wyboru A,B,C,D .!
Błagam pomocy. Mam mało pkt. ale jak nazbieram więcej to obiecuje ze sie odwdzięczę i wynagrodzę ;)
Na teraz .!

Zadanie 1

Elektryzowanie ciał przez tarcie polega na :
a) przepływie jonów ujemnych z jednego ciała na drugie,
b) przepływie elektronów z jednego ciała na drugie,
c) wytwarzaniu wskutek pocierania ładunków dodatnich i ujemnych,
d) jednoczesnym przepływie ładunków dodatnich z jednego ciała do drugiego i przepływie ładunków ujemnych z drugiego ciała do pierwszego.

Zadanie 2

Jedną metalową kulę naelektryzowano ładunkiem ujemnym –Q, a drugą taką samą kulę ładunkiem +2Q. Po zetknięciu kul i rozsunięciu ich na poprzednia odległość wartość siły wzajemnego oddziaływania kul:
a) zmaleje 8 razy,
b) zmaleje 4 razy,
c) zmaleje 2 razy,
d) pozostanie bez zmiany.

Zadanie 3

Jaką siłą odpychają się z odległościami 0,2m dwie kuleczki naelektryzowane jednoimienne ładunkami 0,2 C każda:
a) 9*10-9 N,
b) 9* 109 N.
c) 0,9* 109 N,
d) 0,9*10-9 N.

Zadanie 4

Do dwóch naczyń o różnej pojemności, połączonych rurką z kranikiem K, wlano jednakowe masy wody. Po otwarciu kranika:
A. woda będzie przepływać z mniejszego naczynia do większego,
B. woda będzie przepływać z większego naczynia do mniejszego,
C. woda nie będzie przepływać, gdyż ilości w naczyniach są jednakowe,
D. woda nie będzie przepływać, gdyż ciężary wody w naczyniach są jednakowe.Zadanie 5

Spoczywające ciało o masie m wprawiono w ruch jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem a. Pracę, jaką wykonano w czasie t ( z pominięciem tarcia), wyraża wzór:
A.w=m*a*t²/2 ,
B.w=m*a*t/2 ,
C.w=m*a²*t²/2 ,
D.w=m*a²*t/2 .

Zadanie 6

Podczas ruchu jednostajnego po okręgu o promieniu r na ciało działa siła dośrodkowa o wartości Fr= 100N. Praca siły dośrodkowej podczas jednego okrążenia wynosi:
A. Zero, bo siła jest prostopadła do toru w każdym jego punkcie,
B. Nie można obliczyć, bo brak długości okręgu,
C. W=2 π r Fr = 200π r [J],
D. W=100J

Zadanie 7

Ile trzeba dostarczyć ciepła bryle lodu o masie 1kg i temperaturze – 10ºC, aby zamienić ją w wodę o temperaturze 30ºC? Narysuj wykres zależności temperatury od dostarczonego ciepła T = f(Q) dla tego procesu.

Zadanie 8

Ciało o masie 10kg rzucono pionowo do góry z energią kinetyczną równą 3000J. Na jaką wysokość wzniesie się to ciało, jeżeli 500J energii uległo rozproszeniu?

Zadanie 9

Przez krążek przerzucono sznurek i zawieszono na jego końcach ciała o masach m1 = 4kg i m2 = 6kg. Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim będzie się poruszać ciało o masie m1 do góry i ciało o masie m2 do dołu.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T05:50:56+01:00
Nie chodzi już o punkty,pomogę ci w miarę szybko ale tylko w tych sytuacjach,których będę pewien!W tej chwili nie mam czasu na rozważania:
Zad.1Odp.b)
Zad.2 Odp.prawdopodobnie b)ale nie jestem pewien!
Zad.3 Odp.a)
Zad.4 Odp.a),ponieważ w mniejszym naczyniu jest większe ciśnienie,ten sam ciężar naciska na mniejszą powierzchnię a przepływ następuje od większego ciśnienia do mniejszego.
zad.5 Odp.c)ponieważ,W=F*s,F=m*a,s=(a*t2)/2,podstawiając otrzymujemy:W=m*a*s=m*a*(a*t2)/2=(m*a2*t2)2
Zad.6 Odp.Moim zdaniem a)ponieważ W=F*s*cos(alfa),alfa=90[stop.] a cos90[stop.]=0,czyli cała wartość pracy W=0
Zad.7 Odp.Najpierw należy dostarczyć bryle lodu Q1-energii cieplnej aby ogrzać ją do temp.T1=0[stop.C],następnie trzeba dostarczyć energii Q2,aby stopić lód,następnie nalezy dostarczyć energii Q3,aby ogrzać wodę do temp. T2=30[stop.C],sumaryczna energia dostarczona w tych procesach będzie równa Qc=Q1+Q2+Q3,przyjmij dane:ciepło właściwe lodu cl,ciepło topnienia lodu ct,ciepło właściwe wody cw=4200[J/(kg*K)],pozostałe ciepła odczytaj w tablicach,wzór powinien mieć postać:Qc=m*cl*(10 K)+m*ct+m*cw*(30 K),wiecej nie moge bo zasypiam.
zad. 8 Odp.Ciału nadano energię kinetyczną Ek=(m*V2)/2,energia ta zamieniła sie w energię potencjalną,Ep=m*g*h,wyznaczamy h,h=Ep/m*g,Ep=3000-500=2500[J],podstaw i oblicz h.Więcej nie mogę,chciałem Ci chociaż trochę pomóc!ale czuję,że jakieś punkty stracę!
4 3 4