Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T09:37:33+01:00
Prawa człowieka to fundamentalne prawa przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na czas,miejsce,pochodzenie,rasę,narodowość.Początkowo uważano,iż zostały nadane przez boga lub wynikają z praw naturalnych, następnie ich genezę zaczęto łączyć ze społeczeństwem.Zagadnienie prawa człowieka regulowane jest zarówno przez prawo wewnętrzne poszczególnych państw,jak i przez normy prawa międzynarodowego.Tradycyjny katalog praw człowieka sformułowała francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789,wymieniająca prawa do:wolności,równości i własności prywatnej.System ochrony praw człowieka w sferze prawa międzynarodowego stworzyła dopiero ONZ.W 1948 uchwalono Powszechną Deklarację Praw Człowieka,w 1966 Pakty Praw Człowieka,na które składa się Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Pakt Praw Gospodarczych,Społecznych i Kulturalnych,ponadto do praw człowieka zalicza się akty prawne o charakterze bardziej wyspecjalizowanym,jak konwencje:o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa w 1948,o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i przeciw ludzkości w 1968,w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej w 1966,konwencja dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu w 1958,oraz dyskryminacji w dziedzinie oświaty w 1960;a także deklaracje:praw dziecka,o likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej,oraz rezolucje dotyczące walki z nazizmem i neonazizmem.Polska ratyfikowała wszystkie wymienione wcześniej konwencje.
Prawa dziecka to podstawowe powszechne zasady ochrony dzieci przed dyskryminacją,deprawacją,poniżaniem,maltretowaniem,niewolnictwem itd. Przedmiot prawa międzynarodowego od Deklaracji Genewskiej uchwalonej w 1924 przez Ligę Narodów;w 1994 według UNICEF około 200 mln.dzieci w wieku poniżej 10 lat zatrudnione było w poniżających warunkach w rozmaitych krajach.Od IX.1990 obowiązuje Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne NZ,ratyfikowana przez 160 państw.

Mam tylko takie informacje odnośnie twojego pytania,pochodzą one z mojej pracy i mam nadzieję,że wykorzystasz je też do swojej.POZDRAWIAM.