Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T15:38:28+01:00
Babcia z reguły kojarzy nam się z czymś bardzo przyjemnym. Rzadko spotykam ludzi, którzy mają jakieś koszmary z babciami w roli głównej. Najczęściej jest to osoba, z którą wiążemy całą gamę uśmiechniętych wspomnień.
Babcia to ta, która utuli, gdy rodzice nakrzyczą i poczęstuje potajemnie jakimś łakociem. To osoba, która opowie nam bajkę, kiedy nikt inny nie ma dla nas czasu i usmaży racuchy z jabłkami, gdy na obiad w przedszkolu znów podadzą ten nieszczęsny szpinak. Zrobi ciepły, wełniany szalik na zimę, albo uszyje nam sukienkę. Kiedy robi pierogi – obdziela nimi całą rodzinę. Dla każdego zawsze ma dobre słowo i ciepły uśmiech. U Niej czas płynie jakby wolniej. Lepszego sernika niż babcia, nie robi nikt na świecie! To u Niej spędza się najlepsze wakacje w swoim życiu. To Ona poświęca nam swój wolny czas, gdy rodzice muszą ciężko pracować...
Dziadek, Pan z siwą głową, który siedzi na ławeczce przed domem i pali fajkę. Sympatyczny staruszek, który choć nie pamięta często wczorajszego dnia, doskonałą pamięć ma do historii z okresu wojennego. Pamiętasz, jak brał Cię na kolana i mówił, że nie powinnaś narzekać na kiepski obiad w przedszkolu bo były kiedyś czasy głodu i strasznej biedy? Nikt inny, nie potrafił wprowadzić Cię w tak melancholijny nastrój. Snułaś wówczas opowiastki o biednych dzieciach, które przygarniasz do domu i którym napełniasz brzuszki, najlepszymi babcinymi potrawami.
Nikt inny też, nie potrafił Cię rozbawić do łez, tak szybko jak On. Nigdy byś nie pomyślała, że taki był z Niego urwis. Pewnie miałaś to po Nim.
Styczeń zawsze jest dla Wnuków miesiącem wyjątkowym. W końcu to wtedy babcia i dziadek mają swoje wielkie Święto. A przecież lubimy im sprawiać radość, prawda?
Teraz, gdy dziadziuś nie weźmie nas już na kolana, a babcia nie zabierze na wakacje, My powinniśmy im się odwdzięczyć. Mamy wobec nich wielki dług, którego spłacić nigdy nie zdołamy, ale możemy przynajmniej spróbować sprawić im odrobinę przyjemności..
Szczęśliwe dzieciństwo, radość i poczucie bezpieczeństwa, które zapewniali nam pod nieobecność rodziców jest czymś najcenniejszym. Obok rodziców i naszych partnerów, to oni zajmują najwięcej miejsca w naszych sercach...
Zbliża się 21 i 22 stycznia – w tych dniach obchodzi się Dzień Babci i Dziadka. Kochane Wnuki i Wnuczki, pamiętajcie o tym ważnym dniu. Jeśli nie możecie odwiedzić swoich dziadków, wyślijcie kartkę, albo przynajmniej zadzwońcie. Znajdźcie pięć minut w swoim zabieganym życiu i sprawcie radość bliskim Wam ludziom. Zróbcie to teraz, żeby się za chwilę nie okazało, że jest już za późno...

Grandma usually we associate with something very pleasant. Rarely meet people who have some nightmares with the grandmothers in the main role. Usually it is the person with whom we associate a range of smiling memories.
Grandma is the one which utuli when parents nakrzyczą and secretly entertain some sweets. Is a person who will tell us a story when no one else has for us time and fry pancakes with apples, when the lunch in kindergarten again shall bring this unfortunate spinach. Will make a warm, wool scarf for winter or uszyje we dress. When doing dumplings - generously bestows onto them, the whole family. For each always has a kind word and a warm smile. In her time goes slower though. Cheesecake better than my grandmother, does anyone in the world! It is at her best vacation you spend in your life. She dedicates it to us their free time, when parents have to work hard ...
Grandfather, the Lord is with gray head, who sits on the bench before the house and smokes a pipe. The lovable old man, who, though often does not remember yesterday, has an excellent memory for the history of wartime. Do you remember how you took on your knees and say that you should not complain about a bad lunch in kindergarten because he had once been a terrible time of hunger and poverty? No one else, he could not introduce you in such a melancholy mood. Snułaś the stories about poor children, which embraces the house and fills the bellies, the best babcinymi dishes.
No one else too, could not you laugh to tears, as soon as he. Do you not think that this was a rascal of him. Perhaps you've had it in him.
January is always an exceptional month for the grandchildren. After all, if Grandma and Grandpa have their big feast. And we like them fun, right?
Now, when dziadziuś not take us on his knees, and my grandmother did not take a vacation, we need them back. We have before them a great debt which we can never repay, but we can at least try to make them a bit of fun ..
Happy childhood, the joy and sense of security, assured us that in the absence of parents is the most precious. In addition to parents and our partners, they occupy much space in our hearts ...
Approaching 21 and January 22 - In these days celebrate the day Grandma and Grandpa. Dear Grandchildren, and granddaughter, remember this important day. If you can not visit their grandparents, send a card, or at least call. Find the five minutes in your busy life and sprawcie joy to people close to you. Do it now, so for a moment did not turn out that it was too late ...