Odpowiedzi

2010-01-19T21:10:54+01:00
Nie ma ściśle określonego wzoru listy płac, co oznacza, że pracodawcy mogą opracować ją samodzielnie, dostosowując do swoich potrzeb. Zwykle jednak pracodawcy korzystają z gotowych wzorów zamieszczanych w programach księgowych. Podstawowe elementy listy płac to:
– imię i nazwisko pracownika
– wynagrodzenie zasadnicze
– przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
– podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
– koszty uzyskania przychodu
– składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracownika
– podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
– kwota składki na ubezpieczeni zdrowotne – wyliczonej i odliczonej od podatku dochodowego
– podstawa naliczania podatku dochodowego
– potrącenia
– wynagrodzenie netto do wypłaty.
Dokumentacja wynagrodzeń oraz wypłat z tytułu ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in. listę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, listę płac osób zatrudnionych na umowę zlecenie, listę płac osób zatrudnionych na umowę o dzieło, listę płac osób zatrudnionych na umowę agencyjną, listę wypłat pośrednikom itd., listę wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego, listę wypłat za czas niezdolności do pracy (choroby), listę wypłat wynagrodzeń dodatkowych w postaci premii, nagród.
W liście płac ustalone zostają podstawy wymiaru podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to m.in. z faktu, iż pracodawcy są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikami składek ubezpieczeniowych.
W liście płac muszą znaleźć się m.in. wyliczone składki na ubezpieczenia społeczne w podziale na emerytalne, rentowe i chorobowe. Oto ich wysokość:
– składki na ubezpieczenie emerytalne: 19,52 proc. podstawy wymiaru, składka finansowana jest po połowie przez pracodawcę (9,76 proc.) i ubezpieczonego (9,76 proc.); część składki płaconej przez ubezpieczonego w wysokości 7,3 proc. podstawy wymiaru jest odprowadzana do wybranego otwartego funduszu emerytalnego,
– składki na ubezpieczenie
rentowe: 13 proc. podstawy wymiaru, składka finansowana jest po połowie przez pracodawcę (6,5 proc.) i ubezpieczonego (6,5 proc.),
– składki na ubezpieczenie chorobowe: 2,45 proc. podstawy wymiaru, składka finansowana jest w całości przez ubezpieczonego,
– składki na ubezpieczenie wypadkowe: od 1 kwietnia 2006 r. maksymalnie 3,6 proc. – finansowane w całości przez pracodawcę,
– składki na Fundusz Pracy: 2,45 proc. podstawy wymiaru – finansowane w całości przez pracodawcę,
– składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,1 proc. podstawy wymiaru – finansowane w całości przez pracodawcę.