1. Wzór ogólny HnR odpowiada:
a)kwasom tlenowym
b)kwasom beztlenowym
c)wodorotlenkom
d)odpowiedzi A i B są prawidłowe.

2. Który z podanych kwasów nie ma właściwości żrących ?
a] Solny
b] Siarkowy (IV)
c] Azotowy (V)
d] Siarkowy (VI)

3 Kwas fosforowy (V) jest
a] gęstą,oleistą, żółtawa cieczą
b] substancja stałą bez barwy i zapachu
c] zóltwa cieczą nierozpuszczalna w wodzie
d] cieczą lotną. dymiaca na powietrzu

4. Które ze stwierdzeń dotyczących kwasu siarkowego (VI) jest prawdziwa?

a) Powstaje w wyniku reakcji SO2 z wodą
b) Stęźony ma właściwości higroskopijne
c) Ma mniejszą gęstość od wody
d) Wszystkie stwierdzenia są prawdzwe

5 najbardziej nietrwałym z wymienionych kwasów jest :
a] kw. azotowy (V)
b] kw siarkowy (VI)
c] kw. węglowy
d] kw. solny

6. W którym szeregu znajdują się tylko kwasy tlenowe
a] H2SO3, H2SO, H2CO, Cu(OH)2.
b] HCIO4, H2SO3, HNO3, Al(OH)3
c] H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4
d] CuO, H3PO, CuSO4, NaOH

7 W reakcji odpowiedniego tlenku niemetalu z wodą nie można otrzymać kwasu :
a] solnego
b]węglowego
c] azotowego (V)
d] fosforowego (V)

1

Odpowiedzi

2010-01-19T19:11:14+01:00