Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T19:19:54+01:00
1. Od stycznia 2002 r. banknoty i monety euro zastąpią znane nam banknoty i monety walut narodowych dwunastu państw Unii Europejskiej (bez Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji). Niemieckie marki, francuskie franki, austriackie szylingi, greckie drachmy oraz waluty pozostałych państw Unii Gospodarczej i Walutowej definitywnie stracą status prawnego środka płatniczego.

Poradniki walutowe
Do stycznia 2002 r. planuje się wydrukować 14,5 miliarda banknotów i wybić 49,8 miliarda monet euro. Zdecydowana większość z nich strafi do obiegu w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Wszystkie podmioty gospodarcze z obszaru UGW muszą przestawić się na stosowanie euro jako waluty kontraktów, faktur zleceń płatniczych, zeznań podatkowych, księgowości itd. Ta jedna z największych operacji logistycznych ostatnich lat rodzi konsekwencje także dla obywateli innych państw, w tym oczywiście Polski.

Banki przewalutują swoim klientom rachunki wyrażone w markach czy frankach na euro. Eksporterzy i importerzy, którzy do tej pory rozliczają się z kontrahentami w walutach narodowych ich państw, muszą zmienić kontrakty możliwe będą jedynie rozliczenia w euro. Od 1 stycznia banki komercyjne w Polsce muszą dysponować odpowiednią ilością gotówki euro.

Dla osób wyjeżdżających za granicę najbliższe dwa miesiące mogą przynieść wiele komplikacji i nieprzewidzianych utrudnień. Przekraczając granicę z Unią Europejską należy być świadomym, iż do końca lutego w obiegu pieniężnym będą funkcjonować jednocześnie tradycyjne waluty oraz euro. Po tym terminie waluty narodowe będą skupowane przez banki centralne państw UE. Dlatego też bardzo starannie należy zapoznać się z datami, do kiedy poszczególne banki zobowiązały się wymieniać euro.

W zestawie materiałów opracowanych przez NBP w ramach kampanii promocyjnej euro, można znaleźć najważniejsze informacje o genezie euro, przygotowaniach do wymiany i jej przebiegu w poszczególnych państwach UE oraz państwach kandydujących do członkostwa w UE.

Czytając raport NBP należy zwrócić szczególną uwagę na jej końcową część, która zawiera zestawienie 50 najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Autorzy raportu są przekonani, że przedstawione informacje powinny przyczynić się do lepszego zrozumieniu zmian zachodzących w krajach unii walutowej.

2. b)) Przy wyjeździe za granicę paszporty są obowiązkowe dla psów, kotów, fretek.

W przypadku Irlandii, Wielkiej Brytanii, Malty, Szwecji i Norwegii czyli krajów wymagających potwierdzenia skuteczności szczepienia badaniem poziomu przeciwciał wykonujemy następujące czynności:
1. Identyfikujemy zwierzę microchipem
2. Szczepimy przeciwko wściekliźnie
3. Po upływie odpowiedniego terminu pobieramy krew, którą wysyłamy do laboratorium w Puławach
4. Po pobraniu krwi właściciel zwierzęcia otrzyma pocztą wynik - wówczas należy dokonać opłaty (277zł).
5. Wystawiamy paszport
6. w określonym czasie przed wyjazdem odrobaczamy zwierzę, co skrzętnie odnotowymjemy w paszporcie.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe wymagania odnośnie transportu zwierząt towarzyszących do krajów Unii Europejskiej.

1. Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry
a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
b. Muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, szczepienie to jest ważne 21 dni od podania po raz pierwszy szczepionki. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.
c. Muszą być zaopatrzone w paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii

2. Austria, Włochy
a. Wymagania jak w punkcie 1.
b. Przemieszczanie na terytorium Republiki Włoskiej, oraz Republiki Austrii psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie, jest niedozwolone

3. Belgia
a. Należy spełniać wymogi z punktu 1.
b. Przemieszczanie z Polski na terytorium Belgii psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie obowiązuje indywidualna procedura przemieszczania warunkiem jest zaszczepienie zwierzęcia, zgodne z wymogami UE, po ukończeniu 7 tygodnia życia i przynajmniej na 3 tygodnie przed przemieszczeniem.

4. Finlandia
a. Podczas przemieszczania, zwierzęciu musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba za nie odpowiedzialna. Poniższe wymagania dotyczą psów, kotów i fretek, które nie są przeznaczone na sprzedaż ani do przekazania innemu właścicielowi.
b. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
c. Muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, szczepienie to jest ważne 21 dni od podania po raz pierwszy szczepionki. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.
d. Młode psy, koty i fretki, nieszczepione przeciwko wściekliźnie nie mogą być wprowadzane na terytorium Finlandii.
e. Psy i koty muszą zostać poddane zabiegowi odrobaczania nie później niż na 30 dni przed przemieszczeniem na terytorium Finlandii zabieg ten musi być odnotowany w paszporcie zwierzęcia.
f. Zwierzęta muszą posiadać paszport

5. Irlandia, Wielka Brytania
a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
b. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
c. Po upływie miesiąca od szczepienia, należy pobrać krew i oznaczyć poziom przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny- świadczący o efektywności szczepienia, zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii, oaz Wielkiej Brytanii nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.
d. Następnie upoważniony lekarz wprowadza powyższe dane do paszportu zwierzęcia
e. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej, zostaje odnotowane w paszporcie
f. Zwierzęciu musi towarzyszyć właściciel
g. Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii jedynie zatwierdzoną trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika
h. Bardzo ważna jest kolejność wymienionych działań

6. Malta
a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
b. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
c. Po upływie miesiąca od szczepienia, należy pobrać krew i oznaczyć poziom przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny- świadczący o efektywności szczepienia, zwierzę może wjechać na terytorium Malty nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.
d. Następnie upoważniony lekarz wprowadza powyższe dane do paszportu zwierzęcia
e. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej, zostaje odnotowane w paszporcie
f. Zwierzęta przywożone z Polski pomimo spełnienia powyższych warunków podlegają 30 dniowej kwarantannie.
g. Przemieszczanie z Polski na terytorium Malty psów, kotów i fretek w wieku poniżej dziewięciu miesięcy jest niedozwolone.
h. Przywóz na Maltę psów w typie pitbull terier, tosa inu, dogo argentyno, fila brazilairo jest niedozwolone.
Za wprowadzenie na teren Malty takich psów grożą konsekwencje w postaci wniesienia oskarżenia przeciwko osobie a także odebrania i uśpienia psa.

7. Szwecja, Norwegia
a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
b. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
c. Po upływie od 120 do 365 dni od szczepienia, należy pobrać krew i oznaczyć poziom przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny- świadczący o efektywności szczepienia
d. Następnie upoważniony lekarz wprowadza powyższe dane do paszportu zwierzęcia
e. Muszą zostać poddane odrobaczaniu przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym przemieszczeniem zwierzęcia
f. Przemieszczanie z Polski na terytorium Królestwa Szwecji psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone.

2 a)
Paszport wydaje, unieważnia, bądź dokonuje w nim zmian - wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania petenta ubiegającego się o ten dokument. Natomiast za granicą kwestia ta należy do konsula. Paszport, który jest ważny na 10 lat, wydawany jest na jedną osobę. Mogą być do niego wpisane dzieci do lat szesnastu, podróżujące pod opieką posiadacza paszportu. Pomimo utraty ważności, dokument ten upoważnia każdego obywatela Polski, do powrotu do kraju. Paszporty tymczasowe, które umożliwiają, powrót do kraju obywatelom polskim, przebywającym czasowo za granicą, którzy nie mają paszportu polskiego - wydaje konsul.
Od jakichkolwiek decyzji w sprawach paszportów, można się odwoływać do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Jakie dokumenty są wymagane, aby uzyskać paszport?

Bez względu na to czy podanie o paszport będziemy składać osobiście, za pośrednictwem poczty, osoby trzeciej, bądź za pomocą przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne, z którym właściwy wojewoda zawarł porozumienie w tej sprawie, najpierw powinno się wypełnić podanie-kwestionariusz, który jest dostępny w wyznaczonych przez urzędy wojewódzkie punktach. Jeśli wniosek wysyła się pocztą, należy dołączyć dowód opłaty paszportowej. Do czytelnie wypełnionego i podpisanego podania (podpis musi się zmieścić w ramce) należy załączyć:
- dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 5 cm x 4 cm, z wizerunkiem bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji z lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Na odwrocie fotografii należy czytelnie wpisać imię i nazwisko (trzeba wpisać te dane delikatnie, żeby nie były widoczne na samej fotografii). Najlepiej powiedzieć fotografowi, że zdjęcie ma być do paszportu;
- znaczek opłaty skarbowej w wysokości 5 zł naklejony w wyraźnie przeznaczonym do tego miejscu;
- odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia, gdy paszport ma być wydany po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości na podstawie innych dokumentów;
- kserokopię dowodu osobistego;
- dowód uiszczenia opłaty paszportowej na konto odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.
Jeśli podanie o wydanie nowego paszportu zostało złożone za pośrednictwem poczty, dotychczas posiadany można złożyć przy odbiorze dokumentu. Po anulowaniu organ paszportowy odda go.
Paszport odbiera się osobiście w organie paszportowym lub też w innych miejscach wyznaczonych przez ten organ.

Ile kosztuje paszport?

Opłata podstawowa za wydanie paszportu wynosi: 100 zł. Zniżki 50% przysługują:
- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także małżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
- osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
- kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji z okresu powojennego,
- uczącej się młodzieży i studentom.
Za wydanie paszportu, który umożliwia wielokrotne wyjazdy za granicę osobom małoletnim (w dniu złożenia podania nie mają ukończonych 16 lat), pobiera się opłatę paszportową w wysokości 30 zł.
Natomiast nie pobiera się opłaty paszportowej od osób:
- które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
- przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
- od żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.