Odpowiedzi

2009-09-29T21:27:36+02:00
Parametry określające stan gazu (równanie stanu)

Parametrami (wiekościami fizycznymi) opisującymi stan gazu są: ciśnienie (P), objętość (V) i temperatura (T) wyrażana w Kelwinach (K).
Ciśnienie (p) gazu w naczyniu o objętości V zależy od liczby cząsteczek (n) przypadających na jednostkę objętości () oraz od średniej energii kinetycznej cząsteczek (Ekśr). Tę zależność wyraża tzw. podstawowy wzór kinetyczno - molekularnej teorii gazów.

Miarą energii kinetycznej (średniej) cząsteczek jest temperatura wyrażona w Kelwinach
, gdzie k jest stałą Boltzmanna (), a T - temperaturą [ T [K] = t [C] + 273].
Wykorzystując wzór na ciśnienie gazu i średnią energię kinetyczną otrzymamy równanie stanu gazu doskonałego o postaci:

To oznacza, że , czyli dla stałej masy gazu (stałej liczby cząsteczek) zmiany p,V i T
są takie, że : . Obrazuje to rysunek :

Równanie stanu gazu doskonałego można wyrazić nieco inaczej znając liczbę moli gazu (n). 1 mol gazu zawiera NA (liczba Avogadro) = cząsteczek, n moli gazu zawiera N cząsteczek; zatem i


jest stałe i ma wartość , stała dla wszystkich gazów, nazywana stałą gazową oznaczaną literą R. Jeżeli przyjmiemy to i pV = nRT
Ponieważ ilość moli gazu(n)=, to również stan gazu można zapisać w postaci tzw. równania Clapeyrona
1 5 1